ร าค าน้ำมันวันนี้ ตร วจสอบร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่ าสุด

ผู้สื่ อข่าวร ายงานว่า ร าค าน้ำมันวันนี้ (9 พ.ค.) ตามข้อมู ลจากบ างจาก แก๊สโซลฮอล์ 95

จำหน่ายที่ร าค าลิ ตรละ 27.75 บ าท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.48 บ าท

ข ณะที่ร าค าน้ำมันดีเซลล่าสุด จำหน่ายที่ร าค า 24.59 บ าท ดีเซล B7 ราคา 27.59 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.36 บ าท ข ณะที่ร า ค าน้ำมันพรุ่ งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ ยนแปลง ตามข้อมู ลล่ า สุดเมื่อเวลา 8:51 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.75 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.48 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 26.24 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.79 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 27.59 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 24.59 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.34 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 32.36 บ าท

หม ายเหตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตร วจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่ งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.