กร มอุตุฯ เตื อน ฝนต กหนั ก ลมกร รโช ก ภา คเหนื อ ภา คอีส าน ลู กเห็ บลง

วันที่ 6 พ.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย าก รณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

บริเว ณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนื อของประเทศไท ยและทะเลจีนใต้แล้ว

ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้ นจากทะเลจีนใต้

และอ่าวไท ยเข้ามาปกคลุมบริเว ณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

รวมทั้ งกรุงเทพม หานครและปริม ณฑ ล ประกอบกับมีคลื่ นกระแสลมฝ่ ายตะวันต กจะเคลื่ อนจากประเทศเมี ยนมาเข้า

ปกคลุมภาคเหนื อตอนบนของประเทศไท ย

ในขณ ะที่ประเทศไท ยตอนบนมีอากาศร้ อ น ลัก ษ ณะเช่นนี้จะทำให้บริเ วณดังกล่ าวมีพ ายุฝนฟ้าคะน อง

ลมกร รโช กแ รง และลูกเห็ บต กบ างพื้ นที่ รวมถึงอาจมีฟ้ าผ่า และมีฝนต กหนั กเกิ ดขึ้ นได้บ างแ ห่ง

ขอให้ประชาช นบริเ วณประเทศไท ยตอนบนระวั งอันตร ายจากพ ายุฝนฟ้าคะน องที่จะเกิ ดขึ้ นไว้ด้วย

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่ งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใ หญ่ ป้ายโฆ ษณาและสิ่ งปลูกสร้ างที่ไม่แข็ งแ รง

สำหรั บเกษ ตรกรควรเตรี ยมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิ ตทางการเกษ ตรไว้ด้วย

สำหรั บอ่าวไท ย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมตะวันออกพัดปกคลุม

ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะน อง และมีฝนต กหนัก บ างแห่ ง

พย าก รณ์อากาศสำหรั บประเท ศไ ทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่ งนี้

ภาคเหนื อ อากาศร้ อ นในตอนก ลางวัน กับมีพ ายุฝนฟ้าคะนอ งร้อ ยละ 60 ของพื้ นที่

โดยมีลมกระโ ช กแ รง ลูกเห็ บต ก และมีฝนต กหนั กบ างแห่ ง บริเ วณจั งหวั ดแม่ฮ่องสอน เชี ยงใหม่

ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก เชียงร าย พะเย า น่าน อุตรดิตถ์ เพ ชรบู รณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-25 กม./ช ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ อากาศร้ อนในตอนกล างวัน กับมีพายุฝนฟ้าคะน องร้ อยละ 60 ของพื้ นที่

โดยมีลมกระโช กแ รง ลูกเห็ บต ก และมีฝนต กหนั ก บ างแ ห่ง บริ เว ณจั งหวั ดเลย หนองค าย บึงกาฬ

หน องบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น ม หาสารค าม

กาฬสินธุ์ ร้ อยเอ็ ด ยโสธร อำนาจเจ ริญ มุ กดาห าร สุริ นทร์ บุรีรั มย์

นครร าชสีมา ศ รีสะเก ษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-25 กม./ช ม.

ภาคกลาง อากาศร้ อนในตอนกล างวัน กับพายุฝนฟ้าคะนอ งร้ อยละ 60 ของพื้ นที่

และมีลมกระโช กแ รง ส่วนมากบริ เว ณจั งหวั ดร าชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี

นครสวรรค์ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างท อง สระบุรี พระนครศรีอยุธย า นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคร าม

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-25 กม./ช ม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อ นในตอนกลางวัน กับพายุฝนฟ้าคะน องร้ อยละ 60 ของพื้ นที่

และมีลม ระโช กแ รง ส่วนมากบริ เว ณจั งหวั ดนค รนาย ก ปร าจีนบุรี สร ะแ ก้ว ฉะเชิ งเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ ว 15-30 กม./ช ม. ทะเลมีคลื่ นสูงประม าณ 1 เม ต ร

บริ เว ณที่มีฝนฟ้ าคะน องคลื่นสู งมากกว่า 2 เม ตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน องร้ อยละ 60 ของพื้ นที่ กับมีฝนต กหนั กบ างแ ห่ง

บ ริเว ณจั งหวั ดเพ ชรบุรี ประจ วบคีรีขั นธ์ ชุมพร สุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช ปัตตานี ยะล า และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ ว 15-35 กม./ช ม. ทะเลมีคลื่ นสูง 1-2 เม ตร

บ ริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่ นสูงมากกว่า 2 เม ตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันต ก) มีฝนฟ้าคะน องร้อ ยละ 60 ของพื้ นที่

และมีฝนต กหนั กบ างแ ห่ง บ ริเ วณจั งหวั ดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ ว 15-30 กม./ช ม. ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 1 เม ตร

บริ เว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่ นสู ง 1-2 เม ตร

กรุงเทพมหานครและปริ มณ ฑล อากาศร้อ นในตอนกล า งวัน กับมีฝนฟ้าคะน องร้อ ยละ 60 ของพื้ นที่

กับมีลมกระโช กแร ง และฝนต กหนั กบ างแห่ ง

อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-25 กม./ช ม.