ค นละครึ่งเฟส 3ก ารคลังเล็งเพิ่มสิ ทธิเยี ยวย ามากกว่า15ล้ านค น

“กระทร วงก ารคลัง” เตรี ยมเสนอม าตรก าร “ค นละครึ่ง” เฟส 3 ช่ วยเงิ นเยี ยวย าcvระลอกให ม่

โดยมีแนวคิดเพิ่มจำนวนผู้ร่ วมโครงก ารมากกว่า 15 ล้ านค น และ ไม่จำกัดคุณสมบัติ

ความคืบหน้ าของม าตรก ารช่ วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจ ากสถ านก ารณ์cv กระตุ้นเศร ษฐกิ จอย่ าง

ค นละครึ่ง ความคืบหน้ าล่ าสุด แหล่งข่ าวกระทร วงก ารคลังเปิ ดเผยว่า กระทร วงก ารคลังจะออกแบบม าตรก ารค นละครึ่งเฟส 3

เพื่อกระตุ้นก ารใช้จ่ ายภ ายในประเทศ ซึ่งจะให้จำนวนค นที่ได้รับสิ ทธิ์เงิ นเยี ยวย าในโครงก ารนี้ครอบคลุมให้มากที่สุด

โดยจะเสนอคณะรั ฐมนตรีพิจ ารณ าในลำดับต่อไป

แหล่งข่ าวกล่ าวว่า โครงก ารค นละครึ่งที่รั ฐบ าล ได้เริ่มนำมาใช้เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของค นในประเทศ

เพื่อช่ วยทดแทนร ายได้ที่หายไปจ ากก ารท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจ ากcvนั้น

มีค นที่ได้รับสิ ทธิ์ในโครงก ารค นละครึ่งทั้งสองเฟสแ รกรวม 15 ล้ านค น ซึ่งใช้งบประม าณรวมสองเฟสกว่า 5.2 หมื่นล้ านบ าท

“กระทร วงก ารคลัง” เตรี ยมเสนอม าตรก าร “ค นละครึ่ง” เฟส 3 ช่ วยเงิ นเยี ยวย าcvระลอกให ม่

โดยมีแนวคิดเพิ่มจำนวนผู้ร่ วมโครงก ารมากกว่า 15 ล้ านค น และ ไม่จำกัดคุณสมบัติ

ความคืบหน้ าของม าตรก ารช่ วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจ ากสถ านก ารณ์cv กระตุ้นเศร ษฐกิ จอย่ าง

ค นละครึ่ง ความคืบหน้ าล่ าสุด แหล่งข่ าวกระทรวงก ารคลังเปิ ดเผยว่า กระทร วงก ารคลังจะออกแบบ

ม าตรก ารค นละครึ่งเฟส 3 เพื่อกระตุ้นก ารใช้จ่ ายภายในประเทศ ซึ่งจะให้จำนวนค นที่ได้รับสิ ทธิ์เงิ นเยี ยวย า

ในโครงก ารนี้ครอบคลุมให้มากที่สุด โดยจะเสนอคณะรั ฐมนตรีพิจ ารณ าในลำดับต่อไป

แหล่งข่ าวกล่ าวว่า โครงก ารค นละครึ่งที่รั ฐบ าล ได้เริ่มนำมาใช้เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของค นในประเทศ

เพื่อช่ วยทดแทนร ายได้ที่ห ายไปจ ากก ารท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจ ากcvนั้น มีคนที่ได้รับสิ ทธิ์ใน

โครงก ารค นละครึ่งทั้งสองเฟสแ รกรวม 15 ล้ านค น ซึ่งใช้งบประมาณรวมสองเฟสกว่า 5.2 หมื่นล้ านบ าท

ดังนั้น ต่อมารั ฐบ าลได้ตัดสิ นใจเพิ่มสิ ทธิ์ในโครงก ารนี้อีก 5 ล้ านสิ ทธิ์ โดยให้เงิ นช่ วยเหลือค นละ 3.5 พันบ าท

และเพื่อให้เกิ ดความเท่าเที ยม รั ฐจึงเพิ่มเงิ นให้กับค นที่ได้รับสิ ทธิ์ในเฟสแรก 10 ล้ านค น อีกค นละ 500 บ าท

โดยเฟสสองนี้ใช้งบ 2.25 หมื่นล้ านบ าท ซึ่งก ารใช้จ่ ายทั้งหมดจะผ่ านแอพลิเคชั่นเป๋าตังของกรุงไทย

โดยก ารใช้จ่ ายในทุกครั้งรั ฐจะออกให้ 50% ของก ารใช้จ่ าย แต่ไม่เกิน 150 บ าทต่อวัน

ข้อมูลbangkokbiznews