เผย 5ร าศี จะมีโ ชคร วยล าภ

หมอกฤษณ์ เผย 5 ร าศี มีโ ชคล าภ ได้เงิ นง่าย ศัตรูพ่ ายแ พ้ แต่ต้องเหนื่ อยกับงาน-ค นรอบตัว

หมอกฤษณ์ – เมื่อวันที่ 22 มกร าค ม หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ได้เปิ ดเผยด วงชะต า 5 ร าศี

ที่ช่ วงนี้จะมีโ ชคล าภ ศัตรูพ่ ายแ พ้ แต่อ าจจะต้องเหนื่ อยกับงานและค นรอบตัว

โดยระบุว่า “เมถุน กรกฎ ธนู มังกร มีน” ช่ วงนี้จะมีศิริมงคล มีล าภมาก เช่ นได้ทรั พย์สิ นและเงิ นโดยง่ าย

ศัตรูจะพ่ ายแ พ้ สิ่งของและทรั พย์สิ นต่ างๆ ที่หายจะได้คืน โ ชคดีด้วยประก ารต่ างๆ ได้ของกำนัลที่เป็นสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์

แ ต่จะเหน็ดเหนื่ อยจ ากก ารงาน เหนื่ อยใจกับค นรอบข้ างมากขึ้น จะต้องต ากแดด ระวั งของร้อนจะลวกพอง”

ข้อมูลmatichon