ท่ านที่เกิ ดวันพุธท่ านจะมีโ ชคด้ านก ารเงิ น

ดูด วงร ายวันประจำวันสำหรับท่ านที่เกิ ดวันพุธ

ก ารงาน ใช้เงิ นลงทุนเป็นจำนวนมากในก ารสร้ างธุรกิจ

ก ารเงิ น มีข่ าวดีทางก ารเงิ น

ความรัก ไม่มีเวลาให้กับค นรัก

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

ปลูกต้นมะลิ

อัญมณีมงคล มรกต

สีมงคล เหลือง

เลขนำโ ชค 1,2,3,4,7,9

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 15 – 21 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 8:19 – 11:45

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 8:39 – 11:09

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 9:45 – 15:11

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 6:09 – 14:39

ข้อมูลsanook