ส่งเสี ยงให้ดัง เยี ยวย ารอบ3ต้องได้เงิ นทุกค น

เรียกว่าก ารcvในระลอก 3 นี้ หนักหน่ วงเอาก ารเพร าะยอดผู้ติด ในแต่ละวันเพิ่มขึ้นสูงอยู่ในหลักพัน

จ นตอนนี้รั ฐต้องเร่งหาสถ านที่ เพื่อมาทำโ รงพย าบ าลสน ามเพิ่มรับมือผู้ติดเชื้ อเพิ่มในแต่ละวัน นอกจ ากนี้เศร ษฐกิ จที่กำลัง

จะฟื้นจ ากก ารระบ าดในรอบสองก็เกิ ดก ารชะงักไปต ามๆกัน จ นประชาช นหล ายค นอดสงสัยไม่ได้ว่าครั้งรั ฐจะเยี ยวย าประชาช นผู้ได้รับความเดื อนร้อนจ ากเห ตุก ารณ์นี้เช่ นไร

ล่ าสุด ฟิล์ม รั ฐภูมิ ดาร าหนุ่มชื่อดัง ขอเป็นกระบอกเสี ยง ในฐ านะผู้เสี ยภ าษีให้กับภ าครั ฐ โพสต์ข้อความถึงรั ฐบ าล

เรี ยกร้องถึงม าตรก ารเยี ยวย าทุกอาชีพ ระบุข้อความว่า สถานก ารณ์cvวันนี้ สิ่งที่รั ฐควรทำ คือแสดงภาวะผู้นำและก ารบริหารแบบช าญฉล าด

เร าทร าบดีว่าจำเลยในสังค มคงหนีไม่พ้นกลุ่มค นในวงก ารบันเทิงที่รวมถึง ผับ บ าร์ คาร าโอเกะ นักดนตรีอิสระ แต่เหนือสิ่งอื่นใด

ก ารจัดก ารของผู้บังคับใช้กฎหม าย ก ารเข้มงวดในก ารควบคุมมากกว่า ที่จะทำให้ไม่เกิ ดก าร ระบ าด

ส่วนมากค นในธุรกิจบันเทิงจะไม่ได้อยู่ในระบบสวั สดิก ารของรั ฐ ไม่ว่าจะเป็นประกันสังค มหรือสิ ทธิอื่นๆ ทั้งที่คนเหล่ านี้

เป็นผู้ที่อยู่ในระบบเศร ษฐกิ จของประเทศ และเสี ยภ าษี ม าตรก ารเยี ยวย าที่ออกมาถึงบ้ าง ไม่ถึงบ้ าง ต้องแย่งกับลงทะเบี ยน

เพื่อรับสิ ทธิบ างครั้งค นไม่มีทางเลือกในชี วิตมากนัก เพื่อที่จะเข้ าถึงสวั สดิก าร ของรั ฐ หรือก ารศึกษาที่ดีพอ ค นไทยยังติดอยู่ในวังวน โง่จ น เจ็ บ

ครั้งนี้ในฐ านะค นในวงก ารบันเทิง ผมอย ากส่งเสี ยงดังๆไปยังผู้มีอำน าจ และขอเรียกร้องให้ท่ านมีม าตรก ารเยี ยวย าให้แบบทั่วหน้ า

และมีม าตรก ารสำหรับสถ าน ประกอบก าร ที่ต้องทำต ามม าตรก ารของรั ฐในก ารปิ ด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง ทั้งเจ้ าของกิจก าร

อาชีพนักดนตรี เด็ กเสริฟไปจ นถึงพ่ อครั วแ ม่ครั ว หล ายแห่งทนพิ ษบ า ดแผ ลจ ากcvและมาตรก ารของรั ฐไม่ไหว ต้องปิ ดกิจก าร

กระทบหล ายคร อบครั วรอบนี้คงมีหลายค นอดก่อนเป็นcv แต่เวลาจ่ ายหรือถูกปรับ อาชีพของพวกเร าก็ไม่เคยถูกละเว้น

แต่ทำไมตอนที่ต้องก ารถึงต้องละเว้นอาชีพอย่ างพวกเร าตลอดผมไม่เข้ าใจ”

ข้อมูลsiamnews