เผยร ายละเอี ยด จี้เยี ยวย าเป็นเงิ นสดค นละ 3,500 ทุกค น

น ายมงคลกิตติ์ สุขสิ นธาร านนท์ ส.ส.บัญชีร ายชื่อ และหัวหน้ าพร รคไทยศรีวิไลย์ แสดงความเห็นผ่ านทางเฟซบุ๊ก

ระบุว่า รั ฐบ าลต้องเยี ยวย าประชาช น เนื่ องจ ากเป็นต้นเห ตุที่ทำให้เกิ ดก ารแพ ร่ระบ าดของ cvรอบ 3 จ นมีผู้ติดเชื้ อทั้ง 77 จังหวัด

ทั้งนี้วงเงิ นกู้ของรั ฐบ าลยังเหลืออยู่ประม าณ 2 แสนกว่าล้ าน และยังมีเงิ นในส่ วนอื่นที่รั ฐบ าลเอามา

จ่ ายเยี ยวย าให้ประชาช นก่อนได้ เพร าะทุกค นตอนนี้เดือดร้อนกันหมด

มงคลกิตติ์ ระบุอีกว่า เงิ นสด/เช็ ก ส่งต ามบ้ าน ถึงเวลา เยี ยวย าประชาช นไทยทุกค นๆละ 3,500 บ าท 2 เดือน

รอบเดือน เม.ย.64-พ.ค.64 น ายก และ ครม. เป็นค นทำระบ าด รอบ 3 อย่ าเกี่ ยงความรับผิ ดชอบ

ข้อมูลsiamtopic