ร าค าทองวันนี้พุ่งขึ้นอย่ างต่อเนื่ อง

วันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่ าวได้รับร ายงานว่า เว็บไซต์ร าค าทองได้เผยแพ ร่ร าค าทองเปิ ดตล าดเช้านี้ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 09.24 น. ปรับขึ้น 50 บ าท เมื่อเที ยบกับประก าศร าค าซื้อข ายครั้งเดียวของวันเสาร์

ที่ปรับขึ้น 50 บ าท โดยสัปดาห์ที่ผ่ านมาร าค าทองปรับขึ้นรวม 250 บ าท

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 26,750

รับซื้อบ าทละ 25,681.04

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,250

รับซื้อบ าทละ 26,150

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 (ประก าศครั้งเดียว)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 26,700

รับซื้อบ าทละ 25,635.56

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,200

รับซื้อบ าทละ 26,100

ข้อมูลsiamstreet