ข่ าวดีโ รงงานรับสมั ครค นงานจำนวนไม่จำกัด

ในภาวะเศร ษฐกิ จแบบนี้ หล ายบริษัทและหล ายๆโ รงงานทยอยปิ ดตัวไปต ามๆกันตั้งแต่ปี 62 จ นกระทั่ง ปี64

ส่งผลให้พนักงานตกงานกระทันหันและปัจุบันงานหาย ากประกอบกับเกิ ดการแพ ร่กระจ ายระรอก 3

ของCV วันนี้เร ามีข่ าวดีมาฝากสำหรับใครที่กำลังมองหางานทำ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน เพจ สังค ม โ รงงาน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า บ.ชิโคนี่เปิ ดใหม่รับค นไม่จำกัด

เพิ่มเติมในคอมเม้นท์ พิกัดปากทางเข้ าโ รงไฟฟ้าบางปะกง

โ รงงานดังกล่ าว

รับสมั ครจำนวนมาd

สำหรับใครที่ส นใจก็ติดต่อไปต ามที่แ จ้งไว้ด้านบนนะครับ ไม่เลือกงานไม่ย ากจ น

ขอบคุณ สังค มโ รงงาน

ข้อมูลmumkhao