เซเว่นประก าศปิ ด5ทุ่ม ใน18 จังหวัดพื้นที่สีแดง

วันที่ 18 เม.ย. 2564 ต ามที่ศูนย์บริห ารสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคติดเชื้ อcv

หรือ ศบค. ได้ประก าศม าตรก ารควบคุมแบบบูรณาก าร จำแนกต ามพื้นที่สถ านก ารณ์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด

ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานครฯ เชี ยงให ม่ ชลบุรี สมุทรปร าก าร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม

ภูเก็ต นครร าชสีมา นนทบุรี สงขลา ต าก อุดรธานี สุพร รณบุรี สระแก้ว ระยอง และ ขอนแ ก่น

มีร ายว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาช น) ผู้บริห ารร้ านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่

พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติต ามม าตรก ารของภ าครั ฐ โดยจะเปิ ดให้บริก ารระหว่ างเวลา 04.00–23.00 น.

ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 18 เม.ย. จ นกว่าจะมีประก าศเปลี่ ยนแป ลง เพื่อควบคุมก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคcv

ข้อมูลsiamtopic