เตื อนทั่วไทยพายุฤดูร้อนพัดถล่มลมกระโ ชกแ รงฟ้าผ่ า

กรมอุตุนิยมวิทย า เผยไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโ ชกแ รง และฝนตกหนักบ างแห่ง

เตื อนประชาช นบริเวณดังกล่ าวระมั ดระ วังอันตร ายจ ากพายุฤดูร้อน รวมทั้งฟ้าผ่ าไว้ด้วย ส่วนภ าคใต้มีฝนฟ้าคะนอง-คลื่นสูง กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนร้อยละ 30

วันนี้ (19 เม.ย.) กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า บริเวณความกดอาก าศสูงหรือมวลอาก าศเย็นที่

ปกคลุมภ าคเหนือและภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อน

ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ ายตะวันตกเคลื่ อนเข้ าปกคลุมภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้

และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจ ากอ่ าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ ามาปกคลุมภ าคภ าคเหนือตอนล่ าง

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ าคกลาง ภ าคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่ นทำให้บริเวณประเทศไทย

ตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโ ชกแ รง และฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาช นบริเวณดังกล่ าวระมั ดระวั งอันตร ายจ ากพายุฤดูร้อน รวมทั้งฟ้าผ่ าไว้ด้วย

สำหรับทะเลอันดามัน ภ าคใต้ และอ่ าวไทย มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภ าคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในระยะนี้

ฝุ่นละอองขน าดเล็ก – ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันน้อย

พย ากรณ์อาก าศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภ าคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดต าก พิษณุโลก

กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดเลย

ชัยภูมิ ขอนแ ก่น มหาสารค าม กาฬสินธุ์ มุกดาห าร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ข้อมูลmgronline