22 เม.ย.นี้กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน เตรี ยมรับเงิ นเยี ยวย า7,000บ าท

“เร าช นะ” กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน เตรี ยมรับเงิ นเยี ยวย า 7,000 บ าท รวดเดียวผ่ านบัตรประชาช น ในวันที่ 22 เม.ย.2564 นี้

พร้อมเปิ ด7 ขั้นตอนจ่ ายม าตรก ารเร าช นะผ่ านบัตรประชาช น ต้องทำอย่ างไรบ้ าง? และใช้ได้กับร้ านค้ าประเภทไหนบ้ าง?

ต ามติดม าตรก าร “เร าช นะ” ม าตรก ารที่ภ าครั ฐออกมาเพื่อช่ วยเหลือประชาช นที่ได้รับความเดือดร้อนจ ากสถ านก ารณ์cv

โดยเฉพ าะกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย เกษ ตร กร กลุ่มอาชีพอิสระ รวมถึงกลุ่ มผู้ที่เคยได้รับสิ ทธิในม าตรก ารค นละครึ่งหรือเร าเที่ ยวด้วยกัน

ที่ผ่ านมารั ฐได้เปิ ดเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ให้กลุ่มต่ างๆ ได้เข้ ามาลงทะเบี ยนเพื่อรับสิ ทธิ และได้จ่ ายเงิ นเยี ยวย ารวมตลอดทั้งม าตรก าร 7,000 บ าท

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ยังเหลืออีกกลุ่ มหนึ่งที่ยังอยู่ในกระบวนก าร คือ กลุ่ มไม่มีสม าร์ทโฟน

ทั้งนี้ที่ผ่ านมาก ารลงทะเบี ยนม าตรก ารเร าช นะอาจไม่ได้ครอบคลุมทุกกลุ่ ม ภ าครั ฐจึงได้แ ก้ไขสถ านก ารณ์ด้วยก ารเปิ ดให้ประชาช นที่ไม่มีสม าร์ทโฟน

โดยจะมีผลต่อก ารใช้รับสิ ทธิเงิ นเยี ยวย าผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งแอพฯเป๋าตังนั้นเป็นช่องทางสำคัญในก ารใช้จ่ ายเงิ นกับร้ านค้ าที่เข้ าร่วมม าตรก ารด้วย

ภ าครั ฐจึงเปิ ดรับลงทะเบี ยนสำหรับกลุ่มที่ต้องก ารความช่ วยเหลือพิเศษนี้ด้วยก ารนำบัตรประชาช นแบบสม าร์ทก าร์ด

ไปลงทะเบี ยนผ่ านสาขาธน าค ารกรุงไทยสาข าธน าค ารออมสิ น สาขาธน าค ารเพื่อก ารเกษ ตรและสหกรณ์ก ารเกษ ตร (ธ.ก.ส.) และจุดบริก ารเคลื่ อนที่ของธน าค ารกรุงไทย

ล่าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงก ารคลัง เปิ ดเผยว่า

ประชาช นกลุ่ มไม่มีสม าร์ทโฟน ที่ลงทะเบี ยนระหว่ างวันที่ 8 – 26 มีน าค ม 2564 และตร วจสอบสถานะพบว่าผ่ านเกณฑ์ก ารคัดกรองคุณสมบัติ

จะสาม ารถใช้จ่ ายวงเงิ นเยี ยวย าได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟนจะได้รับวงเงิ นเยี ยวย ารวดเดียวทั้งหมด 7,000 บ าท โดยไม่สาม ารถโอนออกมาเป็นเงิ นสดได้

ซึ่งจะสาม ารถใช้สิ ทธิกับร้ านค้ าที่เข้ าร่วมม าตรก าร ได้แ ก่ ร้ านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC,

ร้ านถุงเงิ นธงฟ้า, ร้ านค้ าค นละครึ่ง และร้ านค้ าเร าช นะ ได้จ นถึงวันที่ 31 พฤษภาค ม 2564

ข้อมูลbangkokbiznews