เพี ยง1วันเกิ ดจะพบรักที่ร่ำร วยธุรกิจจะประสบคว ามสำเ ร็จ

ดูด วงร ายวันประจำวันเสาร์ ที่ 17 เมษายน 2564 สำหรับท่ านที่เกิ ดวันเสาร์

ก ารงาน ใช้จินตน าก ารความสร้ างสร รค์ทำธุรกิจประสบความสำเร็จ

ก ารเงิ น พบเรื่องเสี ยเงิ นแบบไม่ค าดฝัน

ความรัก ได้พบรักกับค นที่มีชื่อเสี ยง เป็นค นเพียบพร้ อมสุดเพอร์เฟค

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

บูชากุม ารไข่วัดเจดีย์

อัญมณีมงคล ไหมทอง

สีมงคล สีทอง

เ ลขนำโ ชค 1,2,5,8

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 16 – 21 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 8:19 – 11:45

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 8:39 – 11:09

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 9:45 – 15:11

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิจให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 8:29 – 15:09

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 6:09 – 14:39

ข้อมูลsanook