ประก าศชัด จัดกิจกร รมทางศาสน าได้แต่ต้องเ ว้นระยะห่ าง

ศบค.ย้ำ! หลังเที่ ยงคืนเข้มม าตรก ารcv พิธีกร รมทางศาสน า-งานศพ จัดได้ แต่ต้องเว้นระยะห่าง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ทำเนี ยบรั ฐบ าล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถ านก ารณ์ก าร

แพ ร่ระบ าดของโ รคติดเชื้ อไ วรั สcv (ศบค.) กล่ าวระหว่ างแถลงสถ านก ารณ์โ รคcv

ประจำวัน ว่า ก ารประก าศข้อกำหนดแห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 20 ซึ่งได้ประก าศในร าชกิจจ านุเบกษาแล้ว

และจะมีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนวันนี้ (17 เมษายน 2564)

“ในตอนนี้ไม่มีเคอร์ฟิว ซึ่งเร าปรับให้เป็นม าตรก ารจำกัดที่หม ายและลดก ารเคลื่ อนย้ าย

นำมาสู่ม าตรก ารพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ก ารนั่งรับประทานอาหารในร้ านจะนั่งได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

และสั่งกลับบ้ านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ร้ านสะดวกซื้อเปิ ดได้ตั้งแต่เวลา 04.00-23.00 น.

สถานที่ออกกำลังก ายกลางแ จ้ง ยิม ฟิตเนส เปิ ดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ขณะที่ พื้นที่ควบคุม 59 จังหวัด

สาม ารถนั่งบริโภคในร้ านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ร้ านสะดวกซื้อ สถ านที่ออกกำลังก ายกลางแ จ้ง ยิม ฟิตเนส

เปิ ดได้ต ามเวลาปกติ” โฆษก ศบค.กล่ าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่ าวว่า ส่วนที่ทั้ง 2 พื้นที่เหมือนกัน คือ

1.ห้ ามจำหน่ ายและดื่มสุร าภ ายในร้ านอาหาร

2.ปิ ดสถานบันเทิง ผับบ าร์ ค าร าโอเกะ อาบอบนวด

3.ศูนย์ก ารค้ า/ห้างสร รพสิ นค้ า ในทุกจังหวัด เปิ ดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

โดยจะต้องจำกัดจำนวนคน และงดจัดกิจกร รมส่งเส ริมก ารข าย

4.ห้ ามจัดกิจกร รมรวมค นมากกว่า 50 ค น และ

5.ห้ ามใช้อาค ารสถ านที่เพื่อจัดก ารเรี ยนก ารสอน

“ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังเที่ ยงคืนวันนี้ จึงขอความร่วมมือ ร้ านสะดวกซื้อในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ความร่วมมือปิ ดบริก าร

และเปิ ดให้บริก ารได้อีกครั้ง ในเวลา 04.00 น. ของวันที่ 18 เมษายนนี้

ซึ่งขอให้ทุกท่ านได้ช่ วยกันร่วมมือเพื่อลดพื้นที่เป้าหม าย เพร าะร้ านสะดวกซื้อเปิ ดได้ตลอดทั้งคืนก็จะมี

ค นเดินเข้ าออกบ่อยครั้ง เร าไม่อย ากเห็นภาพนี้ เพื่อลดก ารเคลื่ อนย้ ายและจำกัดพื้นที่เป้าหม าย” นพ.ทวีศิลป์ กล่ าว

ข้อมูลmatichon