ร าค าทองวันนี้พุ่งแ รง ปรับ 3 ครั้ง

ล่ าสุดปรับขึ้น 350 บ าท ร าค าทองรูปพร รณข ายออก 26,650 บ าท

ร าค าทองคำประจำวันที่ 16 เม.ย.64 เปลี่ ยนแป ลงล่ าสุด ครั้งที่ 3 ณ เวลา 16:21 น. ต ามประก าศของสมาค มค้ าทองคำ

– ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 26,050 ข ายออกบ าทละ 26,150

– ร าค าทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 25,574.92 ข ายออกบ าทละ 26,650.00

ทั้งนี้ ตลอดทั้งวันมีก ารประก าศร าค าทั้งหมด 3 รอบ รวมร าค าปรับเพิ่ม 350 บ าท เมื่อเที ยบกับร าค าสุดท้ ายเมื่อวานนี้ (15 เม.ย.64)

ประก าศครั้งที่ 1

ร าค าทองแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,950.00บ าท ข ายออกบ าทละ 26,050.00 บ าท

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,483.966 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,550.00 บ าท

ประก าศครั้งที่ 2

ร าค าทองแท่ง รับซื้อบ าทละ 26,000.00 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,100.00บ าท

ร าค าทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 25,529.44 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,600.00 บ าท

ประก าศครั้งที่ 3

ร าค าทองแท่ง รับซื้อบ าทละ 26,050.00 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,150.00 บ าท

ร าค าทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 25,574.92 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,650.00 บ าท

ด้ านร าค าทองคำ Spot เช้านี้เคลื่ อนไหวที่บริเวณ 1,760.50 ดอลล าร์ หลังจ ากปิ ดตล าดเมื่อคืนที่

ผ่ านมาเพิ่มขึ้น 50 ดอลล าร์ สู่ระดับ 1,766.00 ดอลล าร์

ข้อมูลbangkokbiznews