เผยข้ าร าชก ารเบิ กค่ ารักษ าระบบจ่ ายตรงได้

น ายประภ าศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิ ดเผยว่า ข้ าร าชก าร ลู กจ้ างประจำ ผู้รับเบี้ ยหวัด ผู้รับบำนา ญ

(ผู้มีสิ ทธิ) และบุคคลในคร อบครั ว ที่เสี่ ยงหรือติดเชื้ อcv ให้สาม ารถเบิกค่ ารักษาพย าบ าลในระบบเบิกจ่ ายตรงได้

โดยไม่ต้องทดรองจ่ ายเงิ นไปก่อน โดยผู้มีสิ ทธิหรือบุคคลในคร อบครั วที่มีอาก ารไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่ อย

หรือมีอาก ารของโ รคปอดอักเสบ สาม ารถเข้ ารับก ารรักษาในสถ านพย าบ าลของทางร าชก ารและสถ านพย าบ าลเอ กช น

ทั้งนี้ หากแพทย์ได้ดำเนินก ารสอบสวนโ รคต ามแนวทางที่กระทร วงสาธ ารณสุขกำหนดแล้ว

หรือแพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้ อไ วรั สcv (cv) ผู้มีสิ ทธิและบุคคลในคร อบครั วสาม ารถเบิกค่ ารักษาพย าบ าลได้ ดังนี้

1. สถ านพย าบ าลของทางร าชก าร

กรณีผู้ป่ วยนอกผู้ที่เป็นกลุ่ มเสี่ ยงสาม ารถเบิกค่ าตร วจทางห้องปฏิบัติก ารด้วยเทคนิค Real time RT-PCR หรือเทคนิคอื่น ๆ

เบิกได้เท่าที่จ่ ายจริงไม่เกิน 2,200 บ าทต่อครั้ง

กรณีติดเชื้ อไ วรั สcv(cv) และสถานพย าบ าลรับตัวไว้เป็นผู้ป่ วยในแล้ว

สามารถเบิกค่ ารักษาพย าบ าลเพิ่มเติมได้ เช่ น ค่ าตร วจทางห้องปฏิบัติก ารด้วยเทคนิค Real time RT-PCR

หรือเทคนิคอื่น ๆ เบิกได้เท่าที่จ่ ายจริงไม่เกิน 2,200 บ าทต่อครั้ง ค่ าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษา

เบิกได้เท่าที่จ่ ายจริงไม่เกิน 2,500 บ าทต่อวัน ค่ าย ารักษาเฉพ าะผู้ติดเชื้ อไ วรั สcv

เบิกได้เท่าที่จ่ ายจริงไม่เกิน 7,200 บ าท

กรณีแพทย์ผู้รักษาเห็นว่า อาก ารดีขึ้นสาม ารถส่งตัวไปพักฟื้น ณ สถ านที่ที่สถ านพย าบ าลของทางร าชก ารได้จัดหาไว้เป็นก ารเฉพ าะ

เช่ น สถานพย าบ าลสน าม หอผู้ป่ วย cv ของกระทร วงสาธ ารณสุข เป็นต้น เพื่อดูแลผู้ติดเชื้ อไ วรั สcv

(cv) ให้มีสิ ทธิได้รับเงิ นสวั สดิก ารเกี่ ยวกับก ารรักษาพย าบ าลในอัตร าเท่าที่จ่ ายจริงไม่เกิน 1,500 บ าทต่อวัน

และในกรณีที่สถ านพย าบ าลของทางร าชก ารมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้มีสิ ทธิหรือบุคคลในคร อบครั วที่ติดเชื้ อไ วรั สcv

(cv) ผู้มีสิ ทธิมีสิทธิได้รับเงิ นสวั สดิก ารนอกเหนือจ ากค่ าพาหนะส่งต่อ ร ายก ารค่ าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective

Equipment) และค่าบริก ารทำความสะอาดฆ่ าเชื้ อบนรถพ าหนะส่งต่อ ในอัตร าเท่ าที่จ่ ายจริงไม่เกิน 3,700 บ าท ต่อครั้งที่มีก ารส่งต่อ

สนับสนุนม าตรก าร Social Distancing ของรัฐบาล โดยให้ผู้ป่ วยเก่ าของสถ านพย าบ าลที่รับย า

อย่ างต่อเนื่ องสาม ารถรับย าที่บ้ านได้ ลดความเสี่ ยงในก ารเดินทางมายังสถ านพย าบ าลในช่ วงที่เกิ ดก ารระบ าดของโ รค

2. สถ านพย าบ าลเ อกช น

กรณีติดเชื้ อcv ก ารเบิกค่ ารักษาพย าบ าลจะครอบคลุมตั้งแต่สถ านพย าบ าลเอ กช นรับตัวไว้เป็นผู้ป่ วยใน

จนถึงสิ้ นสุดก ารรักษา รวมถึงก ารส่งตัวผู้ป่ วยไปเข้ ารับก ารรักษาที่สถ านพย าบ าลเอ กช นแห่งอื่นที่ได้จัดเตรี ยมไว้

ทั้งนี้ หากผู้มีสิ ทธิหรือบุคคลในคร อบครั ว ปฏิเสธก ารย้ ายไปยังสถ านพย าบ าลเอ กช นที่ได้จัดเตรี ยมไว้

หรือประสงค์จะย้ ายไปรักษ าพย าบ าลที่สถ านพย าบ าลของเอ กช นแห่งอื่น ค่ ารักษาพย าบ าลภ ายหลังจ ากนั้น

จะไม่สาม ารถใช้สิ ทธิเบิกค่ ารักษาพย าบ าลจ ากทางร าชก ารได้

กรณีไม่ติดเชื้ อcvก ารเบิกค่ ารักษาพย าบ าลจะคร อบคลุมตั้งแต่สถ านพย าบ าลเอ กช นรับตัวไว้เป็นผู้ป่ วยใน

จนถึงผู้ป่ วยได้รับแ จ้งผลก ารตร วจที่ยืนยันว่าไม่ติดเชื้ อcv ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเข้ ารับก ารรักษาอย่ างต่อเนื่ อง

เนื่องจ ากเป็นผู้ป่ วยฉุ กเฉิ นต ามกฎหม ายว่าด้วยก ารแพทย์ฉุ กเฉิ น หลังจ ากที่ได้รับก ารยืนยันว่าไม่ติดเชื้ อ

ให้เบิกได้ต ามหลักเก ณฑ์และอัตร าค่ ารักษ าพย าบ าลประเภทผู้ป่ วยนอกหรือผู้ป่ วย

ในสถ านพย าบ าลของเ อกช น กรณีเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2560

“สำหรับผู้มีสิ ทธิหรือบุคคลในคร อบครั ว ที่มีประกันภั ยที่ให้ความคุ้มคร องค่ ารักษ าพย าบ าลกรณีเสี่ ยงหรือติดเชื้ อcv

หากสิ ทธิที่ได้รับเงิ นต ามประกันภัยต่ำกว่าค่ ารักษ าพย าบ าลในคร าวนั้น ผู้มีสิ ทธิ มีสิ ทธิได้รับเงิ นสวั สดิก ารเกี่ ยวกับ

ก ารรักษ าพย าบ าลต ามหลักเก ณฑ์นี้เฉพ าะส่ วนที่ข าดอยู่” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่ าว

ข้อมูลsanook