เผย3 ปัจจั ยทำไมปุ๋ยเคมีร าค าพุ่ง

cvระบ าด-ตู้คอนเทนเนอร์ข าด-น้ำมันขึ้นร าค า ทำวงก ารค้ าปุ๋ยเคมีป่ วน ร าค านำเข้าแม่ปุ๋ยสูตรสำคัญปรับร าค า

แถมของข าดตล าด ส่งผลผู้นำเข้ า-โรงงานปุ๋ยประก าศขึ้นร าค าปุ๋ยเคมีกระสอบละ 50-75 บ าท

ยืนยันปุ๋ยยังไม่ข าดตล าด แต่สต๊อกลดลง เตือนเก ษตร กรรับมือต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาค ม-มิถุน ายน

ช่ วงปลูกพืช จับตาไตรม าส 2 ปุ๋ยแห่ขึ้นร าค าอีกระลอกแน่

สามปัจจัยปุ๋ยร าค าพุ่ง

ดร.กรีฑา วีระนันทนาพันธ์ ประธาน บริษัทนันทกรี จำกัด จ.สมุทรสาคร ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีตร ามุกมังกร

กล่ าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ร าค าปุ๋ยเคมีในท้องตล าดได้ปรับร าค าสูงขึ้น

เนื่องจ ากแม่ปุ๋ยเคมีที่ประเทศไทยนำเข้าจ ากต่ างประเทศปีละกว่า 6 ล้านตัน ขยับร าค าสูงขึ้นมากจ าก 3 ปัจจัยหลักคือ

1) น้ำมันมีแนวโน้มปรับร าค าสูงขึ้น โดยปุ๋ยทุกสูตรมีส ารตั้งต้นมาจ ากก๊ าซแอมโมเนีย (NH3)

ซึ่งเกิ ดก ารสังเคร าะห์ จ ากอุตสาหกร รมปิโตรเคมี โดยนำมีเทนมาสังเคร าะห์ให้ได้ก๊ าซแอมโมเนีย

ดังนั้นเมื่อร าค าน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับแอมโมเนีย

2) ปั ญห าก ารข าดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่ าระว างเรื อที่ปรับขึ้นทั่วโลก

และ 3) โรงงานผลิตแม่ปุ๋ยสูตรวัตถุดิบต้นทางในต่ างประเทศฉวยโอก าสปั่นร าค าขึ้นไปกว่า 20%

ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าในช่ วงไตรม าส 2/2564 ร าค าปุ๋ยเคมีอาจปรับสูงขึ้นไปถึง 500 บ าทต่อกระสอบ

(ขน าด 50 กก.) ในช่ วงที่มีก ารเพ าะปลูกมากและถือเป็นก ารปรับร าค าขึ้นสูงเป็นประวัติก ารณ์ในรอบหลายปี

แต่สำหรับปุ๋ยอินทรีย์เคมี “ตรามุกมังกร” ไม่ได้ใช้แม่ปุ๋ยเคมีจึงไม่ได้รับผลกระทบทางด้ านต้นทุนร าค าวัตถุดิบ

cvทำโรงงานแม่ปุ๋ยปิดตัว

ด้านน ายดุษฎี วงศ์โรจน์ เจ้ าของร้ านจำหน่ายปุ๋ย “เกษ ตรเนินสูง” อ.ท่าให ม่ จ.จันทบุรี กล่ าวว่า

ปุ๋ยเคมีที่ปรับร าค าขึ้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีสาเห ตุมาจ าก “แ ม่ปุ๋ย” ซึ่งเป็นวัตถุดิบปรับร าค าสูงขึ้น

โดยยูเรียสูตร 46-0-0, ได-แอมโมเนียมฟอสเฟตสูตร 18-46-0, โพแทสเซียมคลอไรด์สูตร 0-0-60

ที่นำเข้ ามาปรับร าค าสูงขึ้น 1,500-2,000 บ าท/ตัน โดยทั้ง 3 ตัวนี้ใช้ผลิตปุ๋ยสูตร 15-15-15, สูตร 16-16-16

และสูตร 8-24-24 ที่เกษ ตร กรนิยมใช้กันมาก

“กลุ่ มประเทศยุโรปผู้ผลิตวัตถุแม่ปุ๋ยยังเผชิญกับสถ านก ารณ์cvโ รงงานปิ ดตัวลงทำให้ปริมาณวัตถุดิบ

แม่ปุ๋ยผลิตน้อยลงไปด้วย ขณะที่ตล าดจีนและไทยมีความต้องก ารวัตถุดิบแม่ปุ๋ยช นิดนี้สูง ประกอบกับค่ าขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้น

100% โดยตู้คอนเทนเนอร์ขน าด 20 ตัน จ ากตู้ละ 700 เหรี ยญสหรั ฐ เพิ่มขึ้นเป็น 1,400 เหรียญ

รวมทั้งค่าเงิ นบ าทที่ผันผวน ส่งผลให้ร าค าข ายปลีกปุ๋ยเคมีสูตรต่ าง ๆ ต้องปรับเพิ่มขึ้น 75-150 บ าทต่อกระสอบ ขน าด 50 กก.

ส่วนน้ำหนัก 1 ตัน ที่ร าค าเดิม 895-900 บ าท ปรับขึ้นเป็น 960-980 บ าท คาดว่าหากสถ านก ารณ์cv

ยังไม่คลี่คลายอาจจะต้องปรับขึ้นร าค าปุ๋ยอีก ดังนั้นเกษ ตร กรชาวสวนผลไม้ภ าคตะวันออกจะได้รับผลกระทบแน่นอน

จ ากความจำเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยหลังฤดูก าลเก็บเกี่ ยวผลผลิตประม าณเดือนพฤกษาค ม-มิถุน ายนนี้” น ายดุษฎีกล่ าว

ด้ านน ายนิมิต สุวัฒน์ศรีสกุล เจ้ าของร้ านเทพนิมิตก ารเกษ ตร จำกัด อ.เข าสมิง จ.ตร าด กล่ าวเพิ่มเติมว่า

ปุ๋ยที่นำเข้ าจ ากต่ างประเทศมีก ารขึ้นร าค ามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยเป็นก ารทย อยปรับขึ้นร าค ามาเป็นระยะ ๆ

บริษัทที่นำเข้ าแ จ้งว่า เพร าะจีน-ออสเตรเลียมีความต้องก ารใช้สูงจึงหยุดก ารส่งออก

ค่ าขนส่งเพิ่มขึ้นและกรณีเรือขว างคลองสุเอซต้องรอคิวนำเข้ าอีก

ข้อมูลprachachat