บัตรค นจ นวันนี้เงิ นเข้ าหล ายเด้ง

วันที่ 18 เมษายน 2564

ค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรื อน

คือก ารต่ออายุม าตรก ารช่ วยเหลือเช่ นเดียวกับค่ าน้ำประปา โดยจะได้รับเงิ นช่ วยเหลือค่ าไฟฟ้า

ไม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรื อน ตั้งแต่เดือนตุลาค ม 2562 – กันย ายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้รับเงิ น : ครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบี ยน สาม ารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

ก ารไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th

เว็บไซต์ก ารไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค www.pea.co.th

โดยทั้ง 2 สิ ทธิ์นี้ เป็นโครงก ารที่มีก ารต่อระยะเวลาของโครงก ารตั้งแต่ตุลาคม 2563-กันย ายน 2564 ร วมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน

ข้อมูลmoneyguru