ท่ านที่เกิ ดร าศีนี้ เตรี ยมตัวได้คู่คร อง สละโสด

เช็ กด วงร ายปักษ์วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 ร าศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

ก ารงาน คุณมีเก ณฑ์ที่จะได้ย้ ายหรือเปลี่ ยนสถ านที่ทำงานในปักษ์นี้ หรือต้องระวั งในเรื่องของก ารถูกให้ไปทำอย่ างอื่นในแบบที่ไม่ชอบใจ

แต่ก็ไม่สาม ารถแสดงหรือออกความคิดเห็นใดๆ ได้ จึงต้องจำใจทำไปก่อน

ก ารเงิ น คุณยังต้องคำนวนเงิ นให้ดี และวางแผนให้มาก เพร าะในปักษ์นี้คุณมีเกณฑ์ใช้เงิ น

มากกว่าที่ค าดก ารณ์เอาไว้ อาจทำให้เงิ นของคุณข าดมืออยู่บ้ างในช่ วงปลายเดือน

ความรัก สำหรับค นโสดแล้ว ในปักษ์นี้คุณอาจได้เจอค นเข้ ามาจ ากทางไกล หรือมาจ ากทางออนไลน์ได้

ซึ่งอาจเป็นค นที่คุณแค่คุยแ ก้เหงาไปก่อน ส่วนค นที่มีคู่แล้ว

ในปักษ์นี้ต้องระวั งว่าค นรักอาจไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของคุณ อาจมีเรื่องให้ง้องอนกันบ่อยๆ

สุขภาพ ระวั งก ารปวดสะโพก ปวดเอว

ข้อมูลsanook