เผยด วงชะต าร าศีพิจิก

เ ช็กด วงร ายปักษ์วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 ร าศีพิจิก (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

ก ารงาน จะมีค นชวนคุณไปทำอะไรให ม่ๆ หรือมาปรึกษาคุณเกี่ ยวกับเรื่ องงาน กิจก ารมากขึ้น หากคุณต้องก ารเริ่มต้นทำอะไรให ม่ๆ

ในช่ วงนี้ต้องบอกว่าจะเหนื่ อยมาก และอาจต้องออกจ ากงาน หรือหยุดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป

ก ารเงิ น เงิ นของคุณยังคงหมุนได้อยู่ แต่ก็ยังคงต้องจำกัดค่าใช้จ่ ายอยู่บ้ าง

ต้องระวั งก ารลงทุนในช่ วงนี้ที่อาจคืนทุนได้ช้า หรืออาจไม่ได้คืนเลย หากลงทุนกับค นอื่นต้องทำใจเยอะๆ

ความรัก ความรักของค นโสด ในปักษ์นี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอค นเข้ ามา จ ากค นรู้จักหรือกลุ่มเพื่อน

แต่ค นนั้นอาจมีค นคุยอีกค นอยู่อีก ส่วนค นที่มีคู่แล้ว ในปักษ์นี้ต้องระวั งปั ญห าเรื่องเงิ น หรือก ารไม่มีเวลาให้กัน

สุขภาพ ระวั งเรื่ องเกี่ ยวกับมดลูก ประจำเดือนมาไม่ปกติ

ข้อมูลsanook