คลังส่งสัญญ าณโ ยกเงิ น2.4แสนล้ านบ าทโปะเยี ยวย างวดต่อไป

คลังส่งสัญญ าณโยกเงิ น 2.4 แสนล้ านบ าท โปะเยี ยวย า-กระตุ้นใช้จ่ าย ก่อนไตรม าส 3

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง ในฐ านะโฆษกกระทรวงก ารคลัง เปิ ดเผยว่า

ก ารดำเนินม าตรก ารเยี ยวย าและบรรเทาผลกระทบจ ากก ารแพ ร่ระบ าดของไ วรั สcv

ภ ายใต้พระร าชกำหนด (พ.ร.ก.) เงิ นกู้ 1 ล้ านล้ านบ าท ขณะนี้คณะรั ฐมนตรีได้อนุมัติโค รงก ารสำหรับกู้เงิ นในก้อนดังกล่ าวแล้ว 760,000 ล้ านบ าท

ยังคงเหลือเงิ นกู้อีก 240,000 ล้ านบ าท ซึ่ง พ.ร.ก. ดังกล่ าวจะครบกำหนดวันที่ 30 กันย ายน 2564 แต่หลังจ ากนั้น

หากจำเป็นต้องกู้เงิ นเพิ่ม จะต้องออกกฎหม ายเพิ่มเติม หรือกฎหม ายฉบับให ม่

น.ส.กุลย ากล่ าวว่า ขณะที่เม็ดเงิ นจ าก พ.ร.ก.เงิ นกู้ที่ยังเหลืออยู่อีก 240,000 ล้ านบ าท ยังมีเม็ดเงิ นจ ากงบประม าณร ายจ่ าย

งบกลาง ปี 2564 ในส่วนของเงิ นสำรองจ่ ายเพื่อก ารฉุ กเฉิ นและจำเป็น วงเงิ น 99,000 ล้ านบ าท โดยมีก ารเบิกจ่ ายไปแล้วประม าณ 500 ล้ านบ าท

หรือ 0.5% และยังมีงบสำหรับบรรเทาcv อีก 40,000 ล้ านบ าท ซึ่งมีก ารเบิกจ่ ายไปแล้ว 3,200 ล้ านบ าท หรือ 8% จึงยังมีเงิ นเพียงพอสำหรับนำมาใช้ได้

น.ส.กุลยากล่ าวอีกว่า ต ามแผนเดิม หลังจบม าตรก าร “เร าช นะ” ในวันที่ 31 พฤษภาค ม 2564 จะมีก ารประเมินผล

หากต้องก ารเพิ่มก ารขับเคลื่อน (โมเมนตัม) ในระบบเศร ษฐกิ จ อาจนำโครงก ารค นละครึ่งระยะที่ 3 มาใช้ต่อ

เพร าะถือเป็นม าตรก ารที่กระตุ้นก ารใช้จ่ ายได้อย่ างดี แต่ตอนนี้สถ านก ารณ์ที่เปลี่ ยนไปต้องมาประเมินสถ านก ารณ์กันอีกครั้งหนึ่ง

น.ส.กุลย ากล่ าวว่า ขณะที่ก ารดำเนินม าตรก ารในปี 2564 ผ่ านม าตรก ารกระตุ้นเศร ษฐกิ จ ได้แ ก่ โครงก ารค นละครึ่ง

ระยะที่ 2 ผู้ได้สิ ทธิ 14.79 ล้ านค น วงเงิ นประมาณ 51,923 ล้ านบ าท โครงก ารเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

ระยะที่ 2 ผู้ได้สิ ทธิ 13.34 ล้ านค น วงเงิ นประมาณ 20,000 ล้ านบ าท และม าตรก ารเยี ยวย าหลังมีก ารระบ าดรอบให ม่ในช่วงเดือนธันวาค ม 2563

ผ่ านโครงก ารเร าช นะ ผู้ได้รับสิ ทธิล่ าสุด 32.5 ล้ านค น วงเงิ นที่ตั้งไว้ 210,200 ล้ านบ าท และโครงก ารเร ารักกัน

ผู้ได้รับสิ ทธิประม าณ 9.27 ล้ านค น วงเงิ นประมาณ 37,100 ล้ านบ าท โดยค าดว่าจะมีเม็ดเงิ นลงสู่ระบบผ่ านโครงก ารดังกล่ าวรวมประมาณ 319,200 ล้ านบ าท

ส่งผลต่อตัวเ ลขจีดีพีในไตรม าส 2 ของปี 2564 ประมาณ 0.8%-0.9%

ข้อมูลmatichon