ขนส่งแ จ้ง งดอบรม สอบใบขับขี่ทุกประเ ภท

กรมก ารขนส่งทางบกประก าศ งดอบรม-สอบใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564

เป็นต้นไปจ นกว่าจะมีก ารเปลี่ ยนแป ลง เพื่อป้องกันก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคcv

จ ากสถ านก ารณ์ในปัจจุบันที่พบผู้ติดเชื้ อcv เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายจังหวัด

กรมก ารขนส่งทางบกจึงประก าศงดให้บริก ารอบรมและทดสอบด้ านใบอนุญ าตขับรถ ณ สำนักง านขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 64 เป็นต้นไปจ นกว่าจะมีประก าศเปลี่ ยนแป ลงให้ทร าบอีกครั้ง โดยร ายละเอี ยดก ารงดให้บริก าร มีดังนี้

1. งดก ารอบรมและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่ง สำหรับผู้ขอใบอนุญ าตขับรถให ม่ทุกชนิ ด ยกเว้น

กรณีผ่ านก ารอบรมและทดสอบของโ รงเรี ยนสอนขับรถที่ได้รับก ารรับรองจ ากกรมก ารขนส่งทางบก

ให้นำผลผ่ านก ารอบรมมาดำเนินก ารที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งภ ายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

2. งดก ารอบรม ณ สำนักงานขนส่ง สำหรับก ารขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิ ด

โดยให้เข้ าอบรมผ่ านระบบ e-Learning ผ่ านทาง www.dlt-elearning.com จ ากนั้นจึงนำผลก ารอบรมมาเป็นหลักฐ านในก ารต่ออายุได้

3. งดออกหน่ วยเคลื่ อนที่ด้ านทะเบี ยนและภ าษีรถ และด้ านใบอนุญ าตขับรถ ณ หน่วยบริก ารเคลื่ อนที่รับ

ชำระภ าษีประจำปีที่ห้ างสร รพสิ นค้ าหรือแห ล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริก ารร่ วม

ข้อมูลsanook