เฮกันท่ วนหน้ าใบขับขี่ห มดอายุเกิน 1ถึง3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขี ยน

กรมก ารขนส่งประก าศขย ายม าตรก ารเยี ยวย าสำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี และเกิน 3 ปี

ไม่จำเป็นต้องเข้ ารับก ารทดสอบข้อเขี ยนหรือสอบขับรถ เพื่อลดปั ญห าก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคcv

กรมก ารขนส่งทางบกประก าศให้ผู้ที่ถือใบอนุญ าตขับรถต ามกฎหม ายว่าด้วยรถยนต์

ได้รับก ารยกเว้นก ารทดสอบข้อเขี ยนกรณีสิ้ นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และยกเว้นก ารทดสอบขับรถกรณีสิ้ นอายุตั้งแต่ 3 ปี

ขึ้นไปในระหว่ างวันที่ 10 เมษายน – 30 มิถุน ายน 2564 ขณะที่ผู้ถือใบอนุญ าตขับรถต ามกฎหม ายว่าด้วยรถขนส่ง

จะได้รับยกเว้นก ารทดสอบขับรถกรณีสิ้ นอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

นอกจ ากนี้ กรมก ารขนส่งยังได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความร่วมมือผ่อนผันก ารใช้กฎระเบี ยบ

ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ที่ได้รับใบอนุญ าตขับรถและใบอนุญ าตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้ นอายุแล้ว ยังคงสาม ารถใช้แสดงตนได้จ นถึงวันที่ 30 มิถุน ายน 2564 นี้

ส่วนผู้ที่จองคิวเข้ ารับบริก าร​ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ผ่ านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งตรงกับช่ วงที่กรมก ารขนส่งทางบกงดให้บริก าร

จะยังคงได้รับสิ ทธิ์ในก ารเข้ ารับบริก ารภ ายหลังจ ากที่มีประก าศเปลี่ ยนแป ลงหลังจ ากนี้ โดยกรมก ารขนส่งจะแ จ้งให้ทร าบในภ ายหลัง

ข้อมูลsanook