ธ.กรุงไทยแ จ้งปิ ด14สาข าแล้ววันนี้

ธน าค ารกรุงไทย แ จ้งปิ ดทำก าร 14 สาข าชั่วคร าว เร่งทำความสะอาดฆ่ าเชื้ อcv

วันที่ 16 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ธน าค ารกรุงไทย แ จ้งปิ ดทำก ารสาขาชั่วคร าว ในวันนี้ (16 เม.ย.)

เพื่อทำความสะอาดฆ่ าเชื้ อต ามม าตรก ารป้องกันก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคไ วรั สcv

ธ.กรุงไทย ปิ ดสาข าไหนบ้ าง

กรุงเทพมหานคร

สาขาประปานครหลวง

สาขาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

สาขาสี่แยกพระยาศรี

เชี ยงให ม่

สาขาถนนห้วยแก้ว

สาขาถนนช้างคล าน

อุบลร าชธานี

สาข ามหาวิทยาลัยอุบลร าชธานี

แพ ร่

สาขาแพ ร่

สุรินทร์

สาขารัตนบุรี

ปร าจีนบุรี

สาขากบินทร์บุรี

ฉะเชิงเทร า

สาขาฉะเชิงเทร า

สาขาบ างคล้ า

สาขาบ างปะกง

ลพบุรี

สาขาเขาพระงาม

ศรีสะเกษ

สาขาร าษีไศล

ข้อมูลprachachat