เงิ นอุดหนุนบุ ตร หวั่น600บ าทถ้ วนหน้ าเป็นห มัน

ปรับแผนสำรองเงิ นอุดหนุนเ ด็ก หวั่น600บ าทถ้ วนหน้ า ‘เป็นหมัน’

น างสุภัชชา สุ ทธิพล อธิบดีกรมกิจก ารเ ด็กและเย าวช น (ดย.) กระทร วงก ารพัฒน าสังค มและความมั่นคงของมนุ ษย์ (พม.)

เปิ ดเผยถึงความคืบหน้ าก ารเสนอโครงก ารเ งินอุดหนุนเพื่อก ารเลี้ ยงดูเ ด็กแ รกเกิ ด แบบจัดสรรถ้ วนหน้ า 600 บ าทต่อเดือน

ในเ ด็กแ รกเกิ ดถึง 6 ปี ให้ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) พิจ ารณ า จ ากปัจจุบันที่จัดสรรให้เฉพ าะเ ด็กในครัวเรื อนย ากจ นที่มีฐ านร าย

ได้รวมกันไม่เกิน 1 แสนบ าทต่อปี ว่า ดย.ได้เสนอก ารจัดสรรเงิ นอุดหนุนเ ด็กแบบถ้ วนหน้ าต ามขั้นตอนไปแล้ว และยังยืนยันที่จะผลักดันให้เป็นสวั สดิก ารแบบถ้ วนหน้ า

อธิบดี ดย. กล่ าวอีกว่า แต่ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณที่ก ารจ่ ายถ้วนหน้ าต้องบใช้งบประมาณมาก

จึงกำลังพิจ ารณ าถึงหลักเก ณฑ์ก ารจัดสรรเงิ นแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือแผนสำรอง ด้วยก ารปรับฐ านร ายได้ครัวเรื อนจ ากเดิม 1 แสนบ าทต่อปี

อิงต ามฐ านร ายได้โครงก ารบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ให้สูงขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ างศึกษาว่าฐ านควรอยู่ที่เท่าไหร่

จ ากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกร รมก ารส่งเส ริมก ารพัฒน าเด็ กและเย าวช นแห่งชาติ (กดยช.) พิจ ารณ าต่อไป

ข้อมูลmatichon