ร าค าน้ำมันวันนี้ตร วจสอบก่อนเติม

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ร าค าน้ำมันวันนี้ (16 เม.ย.64) ต ามข้อมูลจ ากบ างจ าก แก๊สโซลฮอล์ 95

จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 26.65 บ าท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 26.38 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 ร าค าอยู่ที่ 23.49 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 26.49 บ าท และดีเซลพรีเมียม

(Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 31.26 บ าท สำหรับร าค าน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประก าศเปลี่ ยนแป ลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่ อเวลา 8:49 น. ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.65 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.38 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 25.14 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.09 บ าท

ดีเซล B7 ลิตรละ 26.49 บ าท

ดีเซล B10 ลิตรละ 23.49 บ าท

ดีเซล B20 ลิตรละ 23.24 บ าท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 31.26 บ าท

หม ายเห ตุ: ร าค าอ้ างอิงจ าก บมจ.บ างจ าก ควรตร วจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ข้อมูลprachachat