เตื อนอาก าศวันนี้ระวั งพายุฤดูร้อนฝนลู กเห็บลมกระโ ชกแ รง

มวลอาก าศเย็นจ ากจีนจะแ ผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานของไทยในวันนี้ บวกกับไทยตอนบนมีอาก าศร้อนต่อเนื่ องมาหล ายวัน ทำให้พื้นที่ดังกล่ าวมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น

วันที่ 16 เม.ย. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า ระบุว่า ความกดอาก าศต่ำเนื่ องจ ากความร้อนปก

คลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอาก าศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกล างวัน

ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจ ากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ ามาปกคลุมภ าคเหนือตอนล่ าง

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภ าคกลาง ภ าคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโ ชกแ รงเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่ สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ภ าคใต้ และอ่ าวไทย ทำให้ภ าคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

อนึ่ง บริเวณความกดอาก าศสูงหรือมวลอาก าศเย็นกำลังปานกลางระลอกให ม่จ ากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศจีนตอนใต้แล้ว

และค าดว่าจะแ ผ่ลงมาปกคลุมภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ในวันนี้ (16 เมษายน 2564)

ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภ าคเหนือตอนล่ าง ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภ าคกล าง ภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ ายตะวันตกจะเคลื่ อนผ่ านภ าคเหนือ ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

และภ าคกล างตอนบน ในช่ วงวันที่ 16-19 เม.ย. 64 ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอาก าศร้อนต่อเนื่ องกันมาหล ายวัน

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง

และมีลู กเห็บตกบ างแห่ง รวมถึงอ าจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบ างพื้นที่

ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันน้อย

ข้อมูลthairath