กระทร วงแ รงงานโอนครบ 4,000บ าท แล้ววันนี้

ม33เร ารักกัน รั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงแ รงงาน เคลมโอน 4,000 บ าท ครบแล้ววันนี้

น ายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงแ รงงานกล่ าวถึงความคืบหน้ าโครงก าร ม33เร ารักกันว่า วันนี้ (12 เม.ย. 64)

เป็นวันที่ได้โอนเงิ นง วดที่ 4 ซึ่งเป็นง วดสุดท้ ายของโครงก ารฯ จำนวน 1,000 บ าท จ นครบ 4,000 บ าท

ให้ผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ได้รับสิ ทธิ ส่วนผู้ที่ทบทวนสิ ทธิม33เร ารักกันและผ่ านเก ณฑ์แล้วก็จะได้รับเงิ นครบ 4,000 บ าท

เข้ าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังในวันเดียวกัน เพื่อให้ประชาช นสาม ารถนำสิ ทธิไปใช้จ่ ายกับร้ านค้ าและบริก ารที่เข้ าร่วมโครงก ารฯ

ที่มีแอปพลิเคชั่นถุงเงิ นเพื่อให้เกิ ดเม็ดเงิ นหมุนเวี ยนในระบบเศร ษฐกิ จในช่ วงเทศก าลสงกร านต์ได้

น ายสุชาติ กล่ าวว่า โครงก าร ม33เร ารักกัน ที่รั ฐบ าล ภ ายใต้ก ารนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรี

ว่าก ารกระทร วงกลาโหม และกระทร วงแ รงงานภ ายใต้ก ารกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวร รณ รองน ายกรั ฐมนตรี

ได้ให้ความสำคัญในก ารช่ วยเหลือเยี ยวย าแบ่งเบ าภ าระค่ าครองชีพของผู้ประกันตนมาตร า 33 ให้ได้รับสิ ทธิค นละ 4,000 บ าท

และให้ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ถือว่าได้ประโย ชน์กับผู้ประกันตนหลายกลุ่ ม ซึ่งกลุ่มดังกล่ าวยังไม่เคย

ได้รับก ารช่ วยเหลือเยี ยวย ามาก่อน แ ม้ว่าเงิ น 4,000 บ าทจะดูเหมือนไม่มาก แต่ก็สาม ารถช่ วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้แ รงงานได้มาก

เนื่องจ ากสาม ารถนำเงิ นที่ได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บ าท จ นครบ 4,000 บ าท ไปจ่ ายใช้ในสิ่งของที่จำเป็นในก ารดำรงชีวิต

เงิ นส่วนนี้สาม ารถนำไปใช้จ่ ายผ่ านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’เพื่อซื้อสิ นค้ าและบริก ารผ่ านร้ านค้ า ผู้ประกอบก ารร ายย่ อยอย่ างร้ านธงฟ้า

ที่เข้ าร่ วมโครงก ารค นละครึ่งและโครงก ารเร าช นะ รวมถึงช่ วยพ่ อค้ าแ ม่ค้ าร ายย่อยอย่ างหาบเร่แผงลอยได้ด้วยก็จะเกิ ด

เงิ นหมุนเวี ยนในหลายรอบและส่งผลทำให้ระบบเศร ษฐกิ จฟื้นตัวต ามมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ได้รับเงิ นจ ากโครงก าร ม33เร ารักกัน สาม ารถนำเงิ นในแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’

ไปใช้จ่ ายซื้อสิ นค้ าและบริก ารได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.ของทุกวัน ไปจ นถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 เท่านั้น

ข้อมูลsanook