โอนแล้วเงิ นเยี ยวย างวดสุดท้ าย1,000บ าท ม.33เร ารักกัน

ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์โครงก าร “ม.33 เร ารักกัน” ได้รับเงิ นเยี ยวย างวดสุดท้ าย 1,000 บ าท ผ่ านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว

โครงก าร “ม.33 เร ารักกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่ วยเหลือเยี ยวย าแบ่งเบ าภ าระค่ าครองชีพของผู้ประกันตนมาตร า 33

ที่ได้รับผลกระทบจ ากก ารระบ าดของโ รคติดเชื้ อไ วรั ส (cv) คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิ ทธิ์ได้รับเงิ นเยี ยวย าในครั้งนี้ 9.27 ล้ านค น

โดยรั ฐบ าลจะจ่ ายเยี ยวย าร ายละ 4,000 บ าท ใช้วงเงิ นประมาณ 37,100 ล้ านบ าท

สำหรับผู้ได้รับสิ ทธิ์จะได้รับวงเงิ นผ่ านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งแรก 1,000 บ าท และจะทยอยโอนจ นครบ 4,000 บ าท ดังนี้

ครั้งที่ 1 เงิ นเข้ าวันที่ 22 มีน าค ม 2564

ครั้งที่ 2 เงิ นเข้ าวันที่ 29 มีน าค ม 2564

ครั้งที่ 3 เงิ นเข้ าวันที่ 5 เมษายน 2564

ครั้งที่ 4 เงิ นเข้ าวันที่ 12 เมษายน 2564

อย่ างไรก็ต าม มีร ายงานว่า วันนี้ (12 เม.ย.) ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์โครงก าร “ม.33 เร ารักกัน” ได้รับวงเงิ น 1,000 บ าท

เป็นง วดที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครบวงเงิ น 4,000 บ าทแล้ว โดยสาม ารถใช้จ่ ายซื้อสิ นค้ าและบริก าร

ผ่ านร้ านค้ า/ผู้ประกอบก าร/บริก าร ภ ายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิ น”/ โครงก าร “ค นละครึ่ง” / โครงก าร “เร าช นะ” ได้ตั้งแต่วันนี้จ นถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564.

ข้อมูลthairath