สภ าพอาก าศวันนี้ เตรี ยมรับมือฝนฟ้าคะนองทุกภ าค

วันนี้ประเทศไทยตอนบนยังมีอาก าศร้อน และมีฝนฟ้าคะนองทุกภ าค ขณะที่ในช่ วงสุดสัปดาห์นี้มวลอาก าศเย็นจ าก

จีนจะเข้ าปกคลุมภาคอีสานและอ่ าวไทย ซึ่งจะทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น

พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า ระบุว่า ความกดอาก าศต่ำเนื่ องจ าก

ความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอาก าศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกล างวัน

ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจ ากทะเลจีนใต้และอ่ าวไทยเข้ ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่ าง

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภ าคกลาง ภ าคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโ ชกแ รงเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่ สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ภ าคใต้ และอ่ าวไทย ทำให้ภ าคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 16-19 เม.ย. 64 บริเวณความกดอาก าศสูงหรือมวลอาก าศเย็นกำลังป านกล างระลอกให ม่จ ากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่ าง

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภ าคกลาง ภ าคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ ายตะวันตกจะเคลื่ อนผ่ านภ าคเหนือ ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภ าคกลาง

ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอาก าศร้อนต่อเนื่ องกันมาหลายวัน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น

โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง และมีลู กเห็บตกบ างแห่ง รวมถึงอ าจมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นได้ในบ างพื้นที่

ข้อมูลthairath