ว่าที่เศร ษฐีห้ ามลืมห วยเ ด็ดง วด16 เม.ย. 64

ย้ำอีกครั้ง ง วดนี้สลากกินแบ่งรั ฐบ าลงวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 ยังคงมีก ารออกตามปกติ

ไม่มีก ารเลื่ อน ขณะที่คอห วยเตรี ยมลุ้นโ ชคให ญ่หลังวันสงกร านต์

น ายลวรณ แสงสนิท ประธานกร รมก ารสลากกินแบ่งรั ฐบ าล เผยว่า ในก ารออกร างวัลสลากกินแบ่งรั ฐบ าลง วดวันที่ 16 เม.ย. 2564

ยังคงมีก ารออกต ามปกติ ไม่มีก ารเลื่ อนออกไป แ ม้สถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดไ วรั สcvจะขย ายตัวไปในหลายพื้นที่

แต่ได้กำชับให้เจ้ าหน้ าที่เพิ่มความเข้มงวดก ารใช้ม าตรก ารทางสาธ ารณสุขดูแลก ารออกร างวัล ทั้งก ารจำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติหน้ า

ที่ในพื้นที่ออกร างวัล พร้อมกับทำความสะอาดสถ านที่และอุปกรณ์ออกร างวัลด้วยน้ำย าทำความสะอาดและฆ่ าเชื้ อด้วยแอลกอฮอล์

นอกจ ากนี้ให้จัดสถานที่เว้นระยะห่างทางสังค ม โดยเจ้ าหน้ าที่ทุกค นรวมถึงกร รมก ารออกร างวัลจะต้องสวมหน้ าก ากอน ามัย

และใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด รวมถึงตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิของผู้เข้ าร่วมทั้งหมด ขณะเดี ยวกันขอความร่ วมมือประชาช นหากไม่จำเป็น

สาม ารถติดต ามรับชมก ารถ่ ายทอดสดก ารออกร างวัลผ่ านทางโทรทัศน์ วิทยุ และช่องทางออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วประเทศ

อย่ างไรก็ต าม สาม ารถชมถ่ ายทอดสดก ารออก “สล ากกินแบ่งรั ฐบ าล” งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 ผ่ านไทยรั ฐทีวี

และไทยรั ฐออนไลน์ ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป หรือตร วจห วย 16 เมษายน 2564 ทุกร างวัลได้ที่ไทยรั ฐออนไลน์.

ข้อมูลthairath