ร าค าทองวันนี้ล่ าสุดร าค าร่ วงแ รง

“ร าค าทองวันนี้” เปิ ดตลาดเช้าร าค าร่ วง 250 บ าท โดยร าค า “ทองคำแท่ง”

ข ายออกบ าทละ 25,750 ร าค า “ทองรูปพร รณ” ข ายออกบ าทละ 26,250

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 64 สมาค มค้ าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.27 น. ร าค าทองปรับลดลง 250 บ าท ส่งผลให้ ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 25,650 ข ายออกบ าทละ 25,750 บ าท ส่วนทองรูปพร รณ

รับซื้อบ าทละ 25,180.76 ข ายออกบ าทละ 26,250 บ าท.

ข้อมูลthairath