สงกร านต์2564ร าศีต่อไปนี้มีเก ณฑ์ร วยขั้นสุดล าภหล่นทับการงานปังสุด

เช็ กระดับความร วย 3 ร าศี มีเก ณฑ์ร วยรับปีให ม่ไทย หมอไก่ พ.พาทินี ดูด วงร วย พร้อมเคล็ดลับเส ริมด วง

ด วงร วยระดับเริ่มต้น (beginner) คือ ชาวร าศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

สำหรับชาวร าศีมังกรถือว่าเป็นร าศีหลังสู้ฟ้า หน้ าสู้ดิน เป็นพ วกสู้ยิบต า หนักแค่ไหนก็สู้ เป็นค นสู้งาน ความร วยของชาวร าศีมังกรก็จะมาจ ากก ารทำงาน

หลังจากปีให ม่ไทยผ่ านไป งานจะหนัก จะเหนื่ อย ต้องทุ่มเทกับก ารทำงานมากขึ้น แต่เงิ นทองในกระเป๋าก็จะมาต ามไปด้วย ความร วยจะยกระดับไปอีกขั้น

ด วงร วยระดับกลางๆ (intermediate) คือ ชาวร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ฐานะทางก ารเงิ นมีโอก าสขยับขึ้นไปอีกขั้น สำหรับชาวร าศีเมษจะมีโอก าสทางก ารเงิ นเข้ ามามากขึ้น หากขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้ จะได้เงิ นจ ากน้ำพักน้ำแ รงมากขึ้น

นอกจ ากเรื่องล าภที่มาจ ากก ารทำมาหากิน ยังมีโอก าสได้ล าภจ ากทางอื่นด้วย

ด วงร วยขั้นสุด (advanced) คือ ชาวร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

เรียกว่าเป็นแช มป์แห่งความร วย ร าศีไหนก็สู้ไม่ได้ ร าศีกุมภ์ด วงมาแ รงแ ซงโค้งในเรื่องก ารเงิ น หากใครค้ าข ายทำอาชีพอิสระ

ก็จะทำมาหากินได้คล่ องตัวมากขึ้น หาร ายได้ได้มากขึ้น หรือบ างค นอ าจจะวางแผนในเรื่องก ารซื้อทรั พย์ ทำให้มีทรั พย์สิ นเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เคล็ดลับอัปด วงในช่ วงปีให ม่ไทย

1. หาโอก าสไปไห ว้พระพุทธสิหิงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล มี 3 ที่ ได้แ ก่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (กรุงเทพมหานคร) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

(เชี ยงให ม่) และหอพระพุทธสิหิงค์ (นครศรีธร รมร าช)

2. ก ารสรงน้ำพระพุทธรูป ถือเป็นสิริมงคลอย่ างยิ่ง ชีวิตของเร าจะได้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดปี ให้กระทำในฤกษ์ วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 11.00-13.00 น.

ข้อมูลthairath