3ร าศีชะต าโยกย้ ายเปลี่ ยนแป ลงไปในทางที่ดี

ดูด วงดี 3 ร าศี หมอไก่ พ.พาทินี บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ ชีวิตมีเก ณฑ์จะเปลี่ ยนแป ลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังสงกร านต์ พร้อมเคล็ดลับเส ริมด วงต ามนี้

ร าศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

ด วงมาฟ้าเปิ ด ด วงชะต าดีขึ้นมาก แต่ด วงดีไม่ใช่เพร าะโ ชคช่ วย ไม่ได้มาฟรีๆ แต่ต้องอาศัยน้ำพักน้ำแ รง ลงมือทำแล้วจึงจะเห็นผล

หลังสงกร านต์นี้ก ารเปลี่ ยนแป ลงจะเกิ ดขึ้น เป็นก ารเปลี่ ยนแป ลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ร าศีตุล (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ชาวร าศีตุลถือว่าเป็นร าศีที่ด วงชะต าดีขึ้นมาก เพร าะช่ วงก่อนหน้ านั้น ชีวิตก็ค่อนข้ างเปื่ อย งานเยอะ ทุกสิ่งไม่ได้ดั่งใจ ต้องเหนื่อยเปล่า

เหนื่ อยฟรีบ่อยครั้ง แต่หลังปีให ม่ไทย ชีวิตดีขึ้น อุปสร รคต่ างๆ จะหายไป ความสำเร็จจะค่อยๆ เกิ ดขึ้นทีละเรื่อง

ร าศีพิจิก (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

ก ารเปลี่ ยนแป ลงจะปร ากฏขึ้นในชีวิตของคุณ เช่ น เรื่องก ารโยกย้ ายงาน การเปลี่ ยนแป ลงภ ายในองค์กร เป็นต้น จะทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายบ้ าง

แต่ก็นับว่าเป็นก ารเปลี่ ยนแป ลงในช่ วงแ รกๆ จะเหนื่ อยอันนี้ต้องทำใจ แต่อีกไม่น านจะดีขึ้น

เคล็ดลับเส ริมด วงพลิกจ ากร้ ายกล ายเป็นดี

1. เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ หากต้องย้ ายงาน ย้ ายตำแห น่ง สิ่งแ รกที่ควรทำคือ ไหว้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ประจำที่ทำงานนั้น

2. โต๊ะทำงาน หลังสงกร านต์ให้ลองปรับเปลี่ ยนโต๊ะทำงานให ม่ โละของเก่ าออก จะได้มีสิ่งดีๆ เข้ ามาในชีวิต

ข้อมูลthairath