4 ร าศีชีวิตดีขึ้นสุดปังด วงขึ้นแข่งกับพระอาทิตย์

รู้แล้วหายเหนื่ อย!! 4 ร าศี ชีวิตสุดปัง ด วงขึ้นแข่งกับพระอาทิตย์ หลังดาวพฤหัสบดีย้ ายร าศี หมอไก่ พ.พาทินี บอกกับไทยรั ฐออนไลน์

อันดับที่ 4 ร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ร าศีเมษถือว่าเป็นร าศีที่มีโอก าสร วยขึ้นหลังจ ากดาวพฤหัสบดีย้ าย เพร าะจะมีโอก าสทางก ารเงิ นทะลักเข้ ามา

ถ้าใครค้ าข ายบอกเลยจะเหนื่ อยสายตัวแทบข าดเพร าะลู กค้ าเยอะจัด โอก าสทางก ารเงิ นช นเปรี้ ยงๆ จ นรับแทบไม่ไหว

ส่วนค นทำงานประจำถ้าทำธุรกิจเส ริมไปด้วย จะรับทรั พย์จ นกระเป๋ าบวม แต่ต้องระวั งนิดนึงเรื่ องร ายจ่ าย เพร าะชาวร าศีเมษเป็นร าศีที่ร ายได้มากจริง แต่ร ายจ่ ายก็ใช่ย่อย

อันดับที่ 3 ร าศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

เป็นร าศีที่ด วงพุ่งกลายเป็นดาวรุ่งไปแล้ว หลังจ ากที่ผ่ านมาลู กผีลู กค น เอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้ ต่อจ ากนี้ไปจะดี ก ารงานก้ าวหน้ า

ค นทำงานประจำมีโอก าสได้เลื่ อนขั้น หรือได้รับมอบหม ายงานสำคัญ ส่วนค นทำก ารค้ าจะพุ่งรุ่งสุดใจ ถ้าหมั่นทำบุญด้วยอาหารหวานจะยิ่งพุ่งมาก

นอกจ ากนี้ยังมีตัวช่ วย ที่ทำให้ชีวิตเจ ริญก้ าวหน้ า ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา เจ้ าน าย เพื่อนร่ วมงาน หุ้นส่วน ก็จะช่ วยเหลือเกื้อหนุน เป็นแ รงดีดให้คุณไปถึงฝั่งฝัน

อันดับที่ 2 ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

สำหรับชาวร าศีสิงห์เรี ยกว่าด วงดีมากๆ เช่ นกัน เรียกว่าชีวิตปลดล็อก อุปสร รคต่ างๆ ที่เคยบล็อกความเจ ริญก้ าวหน้ าของคุณ จะค่อยๆ หายไป

จ นสุดท้ ายแทบไม่เหลือเลยที่ผ่ านมาชาวร าศีสิงห์ตั้งใจทำอะไรบ างอย่ าง หรือตั้งหน้ าตั้งต าทำงานเต็มที่ เหมือนปลูกต้นไม้พรวนดินใส่ปุ๋ยทุกวัน

แต่เมล็ดมันก็ไม่งอกขึ้นมาสักที แต่ตอนนี้แค่พรวนดินเบ าๆ ร ากก็งอกแล้ว เพร าะด วงดีขึ้น จะมีโอก าสดีๆ และความสำเร็จ วิ่งเข้ ามาช นชีวิตคุณ

อันดับที่ 1 ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงดีมาก หลังจ ากดาวพฤหัสบดีย้ ายร าศี เพร าะดาวพฤหัสบดีจะย้ ายมาทับด วงชะต าของคุณเต็ มๆ ตรงๆ

ส่งผลทำให้ชีวิตเปลี่ ยนจ ากร้ ายกลายเป็นดีมากๆ ความสำเร็จจะมาเยื อนก็คร าวนี้แหละค่ะ ก ารงานเรียกได้ว่าดีสุดๆ ฉุดไม่อยู่เลย

ก ารงานมีโอก าสประสบความสำเร็จใกล้เกินฝัน อยู่ดีๆ จะมีโอก าสดีเข้ ามาในชีวิต แต่ถ้าขยันตั้งหน้ าตั้งต าทำงานหาโอก าสอีก

ก็จะยิ่งทำให้ก้ าวหน้ าแบบเกินค าด นอกจ ากก ารงานที่ปังจ นฉุดไม่อยู่แล้ว เรื่องก ารเงิ น ความรัก ก็โดดเด่ นมากเช่ นกัน

ข้อมูลthairath