คอห วยโล่งกองสล ากยันไม่เลื่ อนออกห วย 16 เม.ย.64

กองสล ากฯ ยืนยันไม่เลื่ อนออกห วย 16 เม.ย.64 ส่วนสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลงวดเดือน พ.ค. ก็ยังเปิ ดข ายต ามปกติ ไม่ได้มีก ารเลื่ อนหรือยกเลิก

วันนี้ (11 เม.ย.) น ายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสร รพสามิต และประธ านกร รมก ารสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล เปิ ดเผยว่า

ในก ารออกร างวัลสลากกินแบ่งรั ฐบ าลงวดวันที่ 16 เม.ย. 64 ยังคงก ารออกต ามปกติ

ไม่มีก ารเลื่ อนออกไป แม้สถานก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดไ วรั สcvจะขย ายตัวไปในหล ายพื้นที่

แต่ได้กำชับให้เจ้ าหน้ าที่เพิ่มความเข้มงวดก ารใช้ม าตรก ารทางสาธ ารณสุขดูแลก ารออกร างวัล ทั้งก ารจำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติหน้ าที่ในพื้นที่ออกร างวัล

พร้อมกับทำความสะอาดสถ านที่และอุปกรณ์ออกร างวัลด้วยน้ำย าทำความสะอ าดและฆ่ าเชื้ อด้วยแอลกอฮอล์

นอกจ ากนี้ ให้จัดสถ านที่เว้นระยะห่ างทางสังค ม โดยเจ้ าหน้ าที่ทุกค นรวมถึงกร รมก ารออกร างวัลจะต้องสวมหน้ าก ากอน ามัย

และใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอ าด รวมถึงตั้งจุดคัดกร องอุณหภูมิของผู้เข้ าร่ วมทั้งหมด

ขณะเดี ยวกันขอความร่ วมมือประชาช นหากไม่จำเป็น สาม ารถติดตามรับชมก ารถ่ ายทอดสดก ารออกร างวัลผ่ านทางโทรทัศน์ วิทยุ และช่องทางออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วประเทศ

ส่วนก ารเปิ ดจำหน่ ายสล ากฯ งวดเดือน พ.ค. 64 และงวดถัดไป สำนักงานสล ากฯ ยังคงเปิ ดข ายและให้ซื้อจองได้ต ามปกติ ไม่ได้มีก ารเลื่ อนหรือยกเลิก

“แต่ได้กำชับให้ผู้ค้ าสล ากฯ ต้องปฏิบัติตัวต ามแนวทางป้องกันก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคcvอย่ างเค ร่งครัด ทั้งก ารสวมหน้ าก ากอน ามัยตลอดเวลา

ก ารมีเจลแอลกอฮอล์ล้ างมือ ก ารเว้นระยะห่างทางสังค ม ก ารงดก ารรวมตัว หรือเข้ าไปจำหน่ ายในพื้นที่ที่มีค นอยู่หน าแน่น เช่ นเดียวกับขั้นตอนก ารจัดพิมพ์

ก ารออกร างวัล ก ารกระจ ายสล ากฯ และก ารขึ้นร างวัล ก็มีก ารใช้ม าตรก ารทางสาธ ารณสุขอย่ างเข้มงวดด้วย” ประธ านกร รมก ารสลากกินแบ่งรั ฐบ าล ระบุ

ทั้งนี้ สำนักงานสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล ขอแ จ้งให้ทร าบว่า สำนักงานฯ จะปิ ดทำก ารในวันที่ 12–15 เม.ย. 64

ซึ่งเป็นวันหยุดร าชก ารเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดเนื่ องในวันสงกร านต์ โดยสำนักงานฯ จะเปิ ดทำก ารต ามปกติ ในวันที่ 16 เม.ย. 64

ข้อมูลsanook