เตื อน ฝนถล่มลมกระโ ชกหนักลู กเห็ บตกหล ายพื้นที่

ฝนถล่ม ลมกระโ ชกหนัก ค นกรุงฮือฮา ลู กเห็ บตกหล ายพื้นที่ ร ามอินทร า คันน าย าว มีนบุรี

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมห านคร ร ายงานปริม าณฝนป านกล างจา กพื้นที่ อ.บ างน้ำเปรี้ ยว จ.ฉะเชิงเทร า

ต่อเนื่ องเขตหนองจอก มีนบุรี คันน าย าว บึงกุ่ม ล าดพร้ าว บ างเขน สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร

เคลื่ อนตัวทิศตะวันตกเข้ า จ.นนทบุรี ปริม าณฝนรวมสูงสุดเขตดอนเมือง 32.5 มม.

นอกจ ากนี้ ภ าพจ ากสถานีเรด าร์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร พบปริม าณกลุ่ มฝนเคลื่ อนตัวทิศใต้ มีฝนตกพื้นที่เขตวังทองหล าง วัฒน า ร ามคำแหง

ขณะเดี ยวกัน มีร ายงานพบลู กเห็ บตกในหล ายพื้นที่ทั้งย่ านร ามอินทร า เขตคันน าย าว มีนบุรี และหนอกจอก

ข้อมูลsanook