ไทยพาณิ ชย์ ประก าศปิ ดสาข าเพิ่ มอีก 3 สาข า

ไทยพาณิ ชย์ ประก าศปิ ดสาข าเพิ่ มอีก 3 สาข า หลังมีผู้ติดcv ใช้บริ การ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ธน าค าร ไทยพาณิ ชย์ ออกประก าศเนื่ องจ าก

สถ านก ารณ์cv โดยระบุว่า ธน าค าร ขอแ จ้งปิ ดสาข าชั่วคร าว 3 สาข า ได้แ ก่

1. สาข าเดอะมอลล์ บ างกะปิ 2 เนื่ องจ าก น ายหน้ าอิสระ ที่นำเสนอบัตรเครดิต

ตร วจพบเชื้ อcvได้มาที่สาข าเมื่อวันที่ 31 มีน าค

2. สาข าเดอะมอลล์ นครร าชสีมา เนื่ องจ ากมีผู้ติดcvมาใช้บริก าร

3. สาข าเทสโก้ โลตัส แ ม่สอด ปิ ดทำก าร 10-19 เมษายน เนื่องจ ากมีผู้ติดเชื้ อมาใช้บริก าร

ข้อมูลmatichon