ถนนมิ ตรภ าพ รถหน าแ น่นเผยช่ องทางพิเศษแล้ว3จุด

โคร าช-ถนนมิตรภ าพ รถหน าแน่น เปิ ดช่องทางพิเศษระบ ายรถแล้ว 3 จุด ขณะที่ถนนมอเตอร์เวย์ปากช่อง-สีคิ้ว มีปริม าณรถใช้บริก ารอย่ างต่อเนื่ อง

ถนนมิตรภาพ รถหน าแ น่น เปิ ดช่องทางพิเศษระบ ายรถแล้ว 3 จุด ขณะที่ถนนมอเตอร์เวย์ปากช่อง-สีคิ้วมีปริม าณรถใช้บริก ารอย่ างต่อเนื่ อง

ส่งผลให้ถนนมิตรภ าพขณะนี้ มีก ารจร าจรหน าแน่นหล ายจุด เนื่องจ ากวันนี้เป็นวันหยุดย าวเทศก าลสงกร านต์วันแรก ตำร วจทางหล วงต้องเปิ ดช่องทางพิเศษ

ระบายปริม าณรถบนถนนมิตรภ าพแล้ว 3 จุด ที่บริเวณตำบลกล างดง อำเภอปากช่อง ช่ วงกิโลเมตรที่ 17 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 42

และช่ วงหลักกิโลเมตรที่ 47 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 51 กับเปิ ดช่องทางพิเศษตำบลจอหอ อำเภอเมื องนครร าชสีมา

ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 161 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 163 เนื่องจ ากบริเวณดังกล่ าวมีรถยนต์สะสมจำนวนมาก เคลื่ อนตัวได้ช้า

ขณะเดียวกัน บรรย าก าศบนถนนทางหล วงพิเศษระหว่ างเมือง (มอเตอร์เวย์) หม ายเลข 6 สายบ างปะอิน-นครร าชสีมา

ช่วงอำเภอป ากช่อง-อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครร าชสีมา ระยะท างประมาณ 36 กิโลเมตร ที่เปิ ดให้ประชาช นใช้บริก ารชั่วคร าว

เพื่อลดปั ญห าสภ าพก ารจร าจรบนถนนมิตรภ าพ ก็มีปริม าณรถยนต์ใช้บริก ารบนถนนมอเตอร์เวย์อย่ างต่อเนื่ องเช่ นเดียวกัน

ซึ่งช่ วงเทศก าลสงกร านต์ปีนี้ ค าดก ารณ์ว่า จะมีประชาช นใช้ถนนมิตรภ าพทั้งขาเข้ า และขาออก เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนคั น

โดยถนนมอเตอร์เวย์ช่วงดังกล่ าว จะสาม ารถช่ วยแบ่งเบ าปริม าณรถบนถนนมิตรภ าพได้วันละไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นคั น

ข้อมูลmatichon