ม.33เร ารักกัน1000บ าทงวด4เข้ าแล้วดูเลย

ขั้นตอนก ารนำเงิ น ม.33เร ารักกัน ออกไปใช้จ่ าย โดยวันที่ 12 เมษายน 64 นี้ โดยเงิ นเยี ยวย ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ ายแล้ว

ในเฟสแ รกนี้ส่วนรับบ าลจะต่อเฟสที่2 ไหมคงต้องรอติดต ามกันต่อไป โดยท่ านที่ได้รับสิ ทธิจะเริ่มได้รับก ารโอนเงิ นจ ากรั ฐบ าล

ในครั้งที่ 3 วงเงิน 1,000 บาท และท่ านสาม ารถนำเงิ นออกไปใช้จ่ ายได้ดังนี้…

กดเข้าหน้ าหลักก ารใช้งานสิ ทธิ เร าช นะ จ ากนั้นกดที่ปุ่มสีฟ้า ที่เขี ยนว่า สแกน QR เพื่อใช้สิ ทธิ

จ ากไปร้ านค้ าที่ร่ วมโครงก ารที่มีแอปถุงเงิ น จ ากนั้นทำก ารสแ กน QR เร าช นะ จ ากร้ านค้ า โดยทำก ารยื่นกล้องมือถือไปสแ กนบนสัญลักษณ์ QR Code

เมื่อทำก ารสแ กน QRเสร็จ แอปจะมียอดเงิ นขึ้นมาให้ เร าก็เช็ กความถูกต้องและกดยืนยันก ารใช้สิ ทธิ ปุ่มสีฟ้าที่เขี ยนว่า

ยืนยันก ารใช้สิ ทธิ (รูปตัวอย่ างเป็นรูปจ ากโครงก ารเร าช นะ โดยค าดว่ารูปแบบก ารนำเงิ นออกไปใช้จ่ ายน่ าจะเหมื อนกับโครงก าร

ค นละครึ่ง หรือ เร าช นะ หรือรออัพเดทรูปตัวจริงวันที่ 15 มีน าค มนี้)

จ ากนั้นกด PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันก ารใช้สิ ทธิอีกครั้ง (รูปตัวอย่ างเป็นรูปจ ากโครงก ารเร าช นะ

โดยค าดว่ารูปแบบก ารนำเงิ นออกไปใช้จ่ ายน่ าจะเหมือนกับโครงก าร ค นละครึ่ง หรือ เร าช นะ หรือรออัพเดทรูปตัวจริงวันที่ 15 มีน าค มนี้)

เมื่อท่ านทำก ารใช้สิ ทธิเสร็จสิ้น ท่ านจะได้สลิปหลักฐ านก ารใช้สิ ทธิ ต ามแบบรูปภ าพตัวอย่ างด้ านบน ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน

(รูปเป็นรูปจ ากโครงก ารเร าช นะ โดยค าดว่ารูปแบบก ารนำเงิ นออกไปใช้จ่ ายน่ าจะเหมือนกับโครงก าร ค นละครึ่ง หรือ เร าช นะ หรือรออัพเดทรูปตัวจริงวันที่ 15 มีน าค มนี้)

ผู้ที่ตร วจสอบสถ านะแล้ว ได้รับสิ ทธิ

สาม ารถกด ยืนยันตัวต น ผ่ านแอพฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค.64 หลังจ ากวันที่ 31 พ.ค. 64

ไปแล้วท่ านยังไม่กดรับสิ ทธิท่ านจะถูกตัดสิ ทธิทันที โดนรั ฐจะแบ่งจ่ ายให้ต ามวันดังนี้

วันที่ 29 มีน าค ม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บ าท

กรณีผู้ที่ ไม่ได้รับสิ ทธิ

ท่ านสาม ารถยื่น ทบทวนสิ ทธิ ได้ในวันที่ 15 มี.ค.นี้ โดยจะเริ่มเป็นวันแรก ไปจ นถึง 31 พ.ค.64

ด้ านต าร างวันโอนเงิ นทางภ าครั ฐได้ทำก ารปรับปรุงระยะเวลาก ารโอนจ่ ายเงิ นเยี ยวย าให ม่ ม.33 เร ารักกัน โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่ วง ดังนี้

กรณีกลุ่ มที่ ยืนยันตัวตน ระหว่ างวันที่ 15-21 มีน าค ม 2564 เป็นต้นไป

ท่ านจะได้รับวงเงิ นเข้ า 1,000 บ าทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

ท่ านจะได้รับวงเงิ นครั้งแรกวันที่ 22 มีน าค ม 2564

ท่ านจะได้รับเงิ นในครั้งถัดๆ ไป ในวันที่ 29 มีน าค ม, 5 เมษายน, 12 เมษายน 2564

กรณีกลุ่มที่ ยืนยันตัวตน ระหว่ างวันที่ 22 มีน าค ม – 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ท่ านจะได้รับวงเงิ นครั้งแรก เป็นจำนวนเงิ นสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มีน าค ม จ นถึงวันที่กดใช้งาน

ท่ านจะได้รับเงิ นสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่ องจ นครบ 4,000 บ าท

ข้อมูลmoneyguru