เร าช นะ ม33เร ารักกัน ขอคืนค่ าตั๋ว บขส. ได้หรือเปล่ ามีคำตอบ

บขส. เผยผู้ใช้สิ ทธิ เร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน ไม่สาม ารถขอคืนตั๋ว บขส. ได้แต่สาม ารถแ จ้งเลื่ อนก ารเดินทางได้ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

เว็บไซต์ thebangkokinsight ร ายงานว่า น ายสัญลักข์ ปั ญวัฒนลิขิต กร รมก ารผู้จัดก ารให ญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

ระบุหลังจ ากที่ได้ประก าศม าตรก ารช่ วยเหลือผู้โดยส ารที่ประสงค์งดเดินทางในช่ วงเทศก าลสงกร านต์ 64 ระหว่ างวันที่ 8-18 เม.ย. 64

ให้คืนตั๋วโดยส าร บขส. ได้เต็มร าค าโดยไม่หักค่ าธร รมเนี ยมนั้น ล่ าสุดเมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่ านมามีจำนวนผู้โดยส ารขอคืนตั๋วแล้ว 9,322 ใบ

คิดเป็น 15.74% โดยเส้นทางเหนือมีผู้โดยส ารขอคืนตั๋วมากที่สุด รองลงมาเป็นภ าคใต้ และภ าคตะวันออกเฉียงเหนือต ามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้โดยสาม ารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่ อนก ารเดินทางได้ที่ช่องจำหน่ ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

ส่วนผู้โดยส ารที่ใช้สิ ทธิบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรค นจ น, เร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน ไม่สาม ารถขอคืนเงิ นค่ าตั๋วได้

แต่สาม ารถแ จ้งเลื่ อนก ารเดินทางได้ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

น ายสัญลักข์ กล่ าวถึงตัวเลขผู้โดยส ารเดินทางในช่ วงเทศก าลสงกร านต์ว่า เมื่อวานนี้ (9 เม.ย.) บขส. ได้จัดรถ บขส.,

รถร่วม, รถตู้ (เที่ยวไป) จำนวน 4,046 เที่ยว รองรับผู้โดยส าร จำนวน 58,244 คน ส่วนเที่ ยวกลับ ได้จัดรถ บขส.,

รถร่ วม, รถตู้ จำนวน 3,874 เที่ ยว รองรับผู้โดยส าร จำนวน 42,833 คน

ทั้งนี้ ขอความร่ วมมือให้ผู้โดยส ารเผื่อเวลาเดินทางมายังสถานีขนส่งผู้โดยส ารอย่ างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนเวลารถออก

และผู้ที่จองตั๋วโดยส ารล่ วงหน้ าให้ตร วจสอบเวลาและจุดขึ้นรถที่ระบุในบัตรโดยส าร โดยเฉพ าะเส้นทางภ าคเหนือและภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

(อีสาน) เนื่ องจ ากในปีนี้ บขส. จัดรถโดยส ารออกจ ากสถานีขนส่งผู้โดยส ารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 เท่านั้น

ขอให้ประชาช นที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง สวมหน้ าก ากอน ามัยหรือหน้ าก ากผ้ า ขณะใช้บริก ารตลอดเวลา รวมทั้งให้ลงทะเบี ยน

ผ่ านแอปพลิเคชันไทยช นะหรือแพลตฟอร์มไทยช นะทุกครั้งที่ใช้บริก าร และในก ารเดินทางข้ ามจังหวัด พร้อมขอให้ประชาช นติดต าม

ข้อมูลข่ าวส ารและประก าศเข้ าพื้นที่ของแต่ละจังหวัดก่อนออกเดินทางด้วย

ข้อมูลsanook