เตรี ยมจับต ามองร าค าทองสัปดาห์หน้ า

น ายจิตติ ตั้งสิ ทธิ์ภักดี น ายกสมาค มค้ าทองคำ เปิ ดเผยว่า สถ านก ารณ์ร าค าทองคำในตล าดโลกเวลา

นี้ค่อนข้ างผันผวนเนื่ องจ ากหลายประเทศออกม าตรก ารพยุงเศร ษฐกิ จทำให้มีเม็ดเงิ นอยู่ในระบบจำนวนมาก

โดยเฉพ าะสหรั ฐอเมริก าที่มีก ารใช้ม าตรก าร QE อยู่ในระดับสูง แต่ค่ าเงิ นดอลล าร์สหรั ฐกับอ่อนค่ าลงอย่ างสวน

กระแสส่งผลทำให้อัตร าแลกเปลี่ ยนของไทยมีความผันผวนต ามไปด้วย เวลานี้จึงไม่สาม ารถประเมินทิศท างร าค าทองคำได้

โดยเห็นว่าจะยังมีความผันผวนไปอีกระยะหนึ่งอาจทดสอบแนวต้ านที่ 1,745 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์ หากอยู่ได้อาจมีก ารขยับขึ้น

ในขณะที่ก ารค้ าทองคำในประเทศช่ วงสงกร านต์นี้ค่อนข้ างเงี ยบเหงา เนื่ องจ ากร าค าทองคำมีก ารปรับขึ้น

จ ากช่ วงเดือนก่อนหน้ าบ าทละ 1,000 บ าท ประกอบกับสถ านก ารณ์ก ารระบ าดของcv รอบล่ าสุด

ทำให้กำลังซื้อลดลงส่งผลกับบรรย าก าศการจำหน่ ายทองคำในประเทศ

ข้อมูลsanook