เผย 7 ร าศีเตรี ยมรับความเฮง รักดี งานปัง เงิ นเฮง

“หมอช้าง” เผย 7 ร าศีเตรี ยมรับความเฮงหลังดาวพฤหัสย้ าย รักดี งานปัง เงิ นเฮง ขณะที่ 3 ร าศีต้องเตื อน!!

เหตุศัตรูเยอะ ต้องระวั งเรื่องคำพูด – ก ารสื่อส าร ระวั งถูกโกง ถูกหักหลัง

โดย “ดาวพฤหัสบดี” จะโยกย้ ายจ ากร าศีมังกร เข้าสู่ ร าศีกุมภ์ ส่งผลให้ ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 14 มี.ค.)

หลังจ ากดาวพฤหัสย้ายเข้ ามาแล้วถือเป็นร าศีที่ดีที่สุดในรอบ 12 ปี และดาวด วงนี้จะกลับมาอีกครั้งในอีก 12 ปีข้ างหน้ า

ดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งก ารเงิ นของร าศีกุมภ์ ด วงจะดีไปอีก 1 ปี เป็นก ารเริ่มต้นให ม่ งานให ม่ บ้ านให ม่

รถให ม่ ความรักให ม่ ย้ำว่าให ม่แล้วดีกว่าเดิม ของเดิมที่ไม่ดีจะห ายไปจ ากชีวิต

กลุ่มร าศีที่ด วงเฮงหลังดาวพฤหัสย้ าย ได้แ ก่

ร าศีมังกร (15 ม.ค. – 12 ก.พ.) เป็นเรื่องของก ารเงิ นเป็นหลัก แต่จะเหนื่ อยเพร าะดาวเสาร์ยังอยู่ในด วงตลอดทั้งปี

แต่จะสู้แล้วร วย ไม่เหนื่ อยฟรี โอก าสที่ดีของก ารเงิ นที่ดีขึ้น

ร าศีเมษ (14 เม.ย. – 14 พ.ค.) มีด วงโ ชคล าภ แบบฟลุ๊ค ๆ เข้ ามาไม่ค าดฝัน ขอพลีชีพอีกครั้งว่า

หุ้นไทยหลังตกไปเหลือ 900 จุดจะกลับขึ้นมาเกินหนึ่งพัน ขึ้นเป็น 1,600 จุด หลังดาวพฤหัสย้ ายไม่กี่วัน

ร าศีเมษเรื่องหุ้นจะดี โ ชคล าภจะเด่ น เรื่องโปรโมตเลื่ อนตำแห น่งจะดีมาก ผู้ให ญ่รักเมตต า

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.) ความรักดี เนื้ อคู่ดีม าก หุ้นส่วน คู่สัญญา บ างค นไม่มีเรื่องความรัก จะมีเรื่ องคู่สัญญา หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ใหญ่รักเมตต า

ร าศีตุลย์ (18 ต.ค. – 16 พ.ย.) ร าศีแห่งก ารขยับขย าย ก ารลงทุนทำอะไรเพิ่มเติม มีบริว ารเพิ่มขึ้น วิกฤตผ่ านพ้น ความวุ่นวายจ างห าย

ร าศีธนู (16ธ.ค. – 14ม.ค.) ร าศีดาวรุ่งก ารเจรจ าซื้อข าย, เซลล์, เออี มีโ ชคในก ารเจรจ า

ร าศีเมถุน (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) ลืมต าอ้าปากได้ รุ่งเรืองก้ าวหน้ า

ข้อมูลthebangkokinsight