4 ร าศีรับทรั พย์ก้อนโตจ ากก ารเจรจ า

ร าศีที่รับ “ทรั พย์” พูดจ าเป็นเงิ นเป็นทองรับ “ดาวพุธย้ าย” 11 เมษายน 2564 จะเป็นร าศีอะไรบ้ าง ใช่ร าศีเร าหรือไม่ติดต ามได้จ าก อาจ ารย์ “คฑา ชินบัญชร”

อาจ ารย์ คฑา ชินบัญชร กล่าวถึงเวลา “ดาวพุธย้ าย” เข้าสู่ร าศีเมษนั้นตรงกับวันที่ “11 เมษายน 2564” เวลา 12.18 น.

ร าศีที่รับ “ทรั พย์” พูดจ าเป็นเงิ นเป็นทองรับดาวพุธมีทั้งสิ้ น 4 ร าศีด้วยกัน

ดาวพุธ เป็นดาวที่เกี่ ยวข้องกับคำพูด ก ารเจรจ า ได้เงิ นได้ทอง จะขัดแ ย้งหรือจะมีเรื่ องให้หงุดหงิดใจ หรือพูดแล้วมีค นรัก

นี้สำคัญที่สุด ดาวพุธอยู่ที่ป ากแปลว่า พูดอะไรแล้วเป็นเงิ นเป็นทอง

สำหรับชาวร าศีที่ได้รับผลดีจ าก “ดาวพุธย้ าย” ในครั้งนี้ก็คือ ชาวร าศีเมษ และชาวร าศีตุลย์ 2 ร าศีนี้เฮงยืนหนึ่งรับดาวพุธ

ชาวร าศีเมษ เด่นมากในเรื่องของงานข าย ก ารตลาด ก ารติดต่อสื่อส ารต่ างๆ

ชาวร าศีตุลย์ เด่นในเรื่องของคำพูดการเจรจ าที่อ่อนหวานโดยเฉพ าะกับค นรักและคร อบครั ว

ส่วนอีก 2 ร าศีที่ได้รับอิ ทธิพลจ ากดาวพุธเช่ นกัน คือ

ชาวร าศีพิจิก และชาวร าศีพฤษภ จะเด่นในเรื่องของก ารเจรจ าธุรกิจเครือข่ าย และงานที่เกี่ ยวข้องกับก ารสื่อส าร ก ารประชาสัมพันธ์

ทั้ง 4 ร าศีข้ างต้น จึงมีทรั พย์ รับโ ชคจ ากก ารเจรจ าทั้งสิ้ น

ส่วนร าศีอื่นๆ ก็สาม ารถที่จะนำอิ ทธิพลของดาวพุธมาใช้ให้เป็นประโย ชน์กับชีวิตได้ เนื่องจ ากดาวพุธนั้นมีความหม ายถึงก ารเจรจ า คำพูด

ถ้ามีโอก าสให้สวด “ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท” 17 จบ และสวดพระค าถ าบ ารมี 30 ทัศ ถวายเป็นพุทธบูชาธร รมบูชา สังฆบูชา แด่พระรั ตนตรัยและดาวนพเคร าะห์คือพระพุธ

ก ารทำบุญบริจ าคท าน

ก ารทำบุญรับ ดาวพุธย้ าย ควรทำให้กับผู้ที่มีปั ญห าปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่แ รกเกิ ด หรือทำบุญกับผู้ที่มีความบกพร่องทางก ารได้ยิน

บกพร่องท างก ารสื่อส าร จะส่งผลเป็นท านบ ารมีให้กับตัวเร าได้เป็นอย่ างดี

ข้อมูลbangkokbiznews