อาก าศร้อนฟ้ารั่วตอนกล างวันลมกระโ ชกแ รงฝนฟ้าคะนอง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ลักษณะอาก าศทั่วไป พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า บริเวณความกดอาก าศสูงหรือมวลอาก าศเย็น

กำลังปานกล างระลอกให ม่จ ากประเทศจีนได้แ ผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวี ยดน ามตอนบนและประเทศลาวแล้ว ค าดว่า

จะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอาก าศร้อน

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภ าคเหนือตอนล่ าง ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภ าคกล าง ภ าคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่ าวไทยและภ าคใต้มีกำลังแ รงขึ้น ทำให้บริเวณภ าคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ฝุ่นละอองขน าดเล็ก

ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

พยากรณ์อาก าศสำหรับประเทศไทย

ภ าคเหนือ อาก าศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกล างวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชี ยงร าย เชี ยงให ม่ น่ าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ต าก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ อาก าศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกล างวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแ ก่น หนองบัวลำภู นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ

และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภ าคกล าง อาก าศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกล างวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวร รค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี นครปฐม สุพร รณบุรี ก าญจ นบุรี และร าชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภ าคตะวันออก มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทร า

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภ าคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุร าษฎร์ธ านี

นครศรีธร รมร าช พัทลุง และสงขล า อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออก

ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภ าคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ข้อมูลnaewna