โ กงเงิ นค นละครึ่งทั้งจำปรับแถมเรี ยกเงิ นคืน

ศาลตัดสิ นคดีฉ้อโกงเงิ น “ค นละครึ่ง” ทั้งจำ ปรับ เจ้ าของร้ านคุก 52 เดือน ปรับ 2.6 แสนบ าท ผู้เกี่ ยวข้องโดนด้วย พร้อมเรี ยกเงิ นคืนอีกเกือบ 80,000 บ าท

น างสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง ในฐ านะโฆษกกระทร วงก ารคลังเปิ ดเผยความคืบหน้ า

ในก ารดำเนินก ารกับร้ านค้ าและผู้เกี่ ยวข้องที่กระทำผิ ดเงื่ อนไข โครงก ารค นละครึ่ง ว่า เมื่อวันที่ 26 มีน าค ม 2564

ศาลแขวงบ างบอนมีคำพิพ ากษากรณีพนักงานอัยก ารพิเศษ ฝ่ ายคดีศ าลแขวง 10 ฟ้องน างกัญจน์ญาภัท เส็งดอนไพร

เจ้ าของร้ านข ายของชำในกรุงเทพมหานครที่เข้ าร่วมโครงก ารค นละครึ่งและผู้ร่ วมกระทำความผิ ดอีก 6 ร าย ข้อหาร่ วมกันฉ้อโกงเงิ นโครงก ารค นละครึ่ง

โดยศ าลพิพ ากษาลงโทษจำคุกกระทงละ 1 เดือน และปรับกระทงละ 5,000 บ าท ส่งผลให้เจ้ าของร้ านได้รับโทษจำคุกรวม 52 เดือน

ปรับ 260,000 บ าท ส่ วนผู้เกี่ ยวข้องได้รับโทษจำคุกค นละ 8-17 เดือน ปรับค นละ 40,000-85,000 บ าท โดยให้รอลงอาญาโทษจำคุกเป็นเวลา 1 ปี

ขณะเดียวกัน กระทร วงก ารคลัง อยู่ระหว่ างเรี ยกคืนเงิ นจ ากผู้กระทำผิ ดเงื่ อนไข โครงก ารค นละครึ่ง

ต ามจำนวนที่กระทร วงก ารคลังได้โอนให้ร้ านค้ าตั้งแต่วันแ รกจ นถึงวันสุดท้ าย ซึ่งกรณีร้ านกัญจน์ญ าภัท เส็งดอนไพร

ต้องคืนเงิ นจำนวน 76,050 บ าท ให้กระทร วงก ารคลัง และจะไม่สาม ารถเข้าร่ วมโครงก ารอื่นของกระทร วงก ารคลังได้อีก

อย่ างไรก็ต าม กระทร วงก ารคลังได้จัดส่งข้อมูลร้ านค้ าและบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับก ารกระทำผิ ดดังกล่ าวให้แ ก่สำนักงานตำร วจแห่งชาติ

(สตช.) และกองบังคับก ารปร าบปร ามก ารกระทำความผิ ดเกี่ ยวกับอ าชญ ากร รมทางเศร ษฐกิ จ (ปอศ.)

เพื่อใช้ในก ารสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น 1,024 ร าย โดยมีก ารร้องทุกข์กล่ าวโทษร้ านค้ าและประชาช นที่เกี่ ยวข้องแล้ว 85 ร าย

ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่ างก ารตร วจสอบของ สตช. และ ปอศ. และจะมีก ารร้องทุ กข์กล่ าวโทษเพิ่มเติมต่อไป

ข้อมูลpptvhd36