เบี้ ยผู้สูงอายุ รับโอนเงิ นประจำเดือนเมษายนแล้ว

เช็ กเงิ น “เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ-ค นพิก าร” เดือนเมษายน รั ฐบ าลโอนให้วันนี้ (9 เม.ย.)

วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า รั ฐบ าลทย อยโอนเงิ น “เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ ยยังชีพค นชร า” พร้อม “เบี้ ยค นพิก าร” ให้ผู้มีสิ ทธิ์ ประจำเดือนเมษายน 2564

เบี้ ยยังชีพที่ผู้สูงอายุ-ผู้พิก าร จะได้รับ

สำหรับ “เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ” จะมีก ารโอนแบบขั้นบันไดต ามช่ วงอายุ ดังนี้

ช่ วงอายุ 60-69 ปี ได้รับเงิ น 600 บ าทต่อเดือน

ช่ วงอายุ 70-79 ปี ได้รับเงิ น 700 บ าทต่อเดือน

ช่ วงอายุ 80-89 ปี ได้รับเงิ น 800 บ าทต่อเดือน

ช่ วงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิ น 1,000 บ าท ต่อเดือน

ส่ วน “เบี้ ยผู้พิก าร” จะได้รับโอนเงิ น ครั้งละ 1,000 บ าท ต่อเดือน ต ามร ายละเอียดดังนี้

ผู้พิก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเบี้ ยความพิก าร 1,000 บ าท ต่อเดือน จ ากเดือน ได้รับ 800 บ าท ต่อเดือน

ผู้พิก ารที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่ม 200 บ าท ต่อเดือน

ช่องทางรับเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุสาม ารถเลือกได้ว่าจะรับเงิ นเบี้ ยยังชีพผ่ านทางช่ องทางไหนได้ต ามนี้

รับเป็นเงิ นสดด้วยตนเอง

ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำน าจรับแทน

โอนเข้ าบัญชีธน าค ารในน ามของผู้สูงอายุ

โอนเข้ าบัญชีธน าค ารในน ามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำน าจจ ากผู้สูงอายุ

ก ารลงทะเบี ยนรับเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ สาม ารถลงได้ที่ไหน และต้องทำอย่ างไร?

สำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติต ามเกณฑ์ที่กำหนด สาม ารถไปลงทะเบี ยนรับเบี้ ยยังชีพด้วยตัวเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิก ายน ของทุกปี

ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ลงทะเบี ยน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้ าน

ส่วนต่ างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานเทศบ าล หรือองค์ก ารบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้ าน

สำหรับผู้สูงอายุ ที่สาม ารถลงทะเบี ยนได้ล่ วงหน้ าตั้งแต่เดือนตุลาค ม 2564 เป็นต้นไป จะต้องเป็นผู้ที่เกิ ดก่อนวันที่ 2 กันย ายน- 1 ตุลาค ม 2505

ถึงจะลงทะเบี ยนล่วงหน้ าได้ โดยจะเป็นผู้มีสิ ทธิรับเงิ นถัดจ ากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปี ซึ่งก็คือเดือน ตุลาค ม 2565 นั้นหม ายความว่าเป็นงบประม าณของปี 2566

หลักฐ านในก ารลงทะเบี ยนรับเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ

บัตรประจำตัวประชาช นตัวจริงพร้อมสำเน า หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่ วยงานของรั ฐที่มีรูปถ่ าย

ทะเบี ยนบ้ านตัวจริงพร้อมสำเน า

สมุดบัญชีเงิ นฝากธน าค ารตัวจริงพร้อมสำเน า สำหรับผู้ขอรับเงิ นผ่ านธน าค าร

กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สาม ารถมาจดทะเบี ยนได้ด้วยตนเอง สาม ารถมอบอำน าจเป็นล ายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบี ยนรับเงิ นแทนได้

โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำน าจพร้อมสำเน าบัตรประจำตัวประชาช นของผู้รับมอบอำน าจมายื่นคำขอขึ้นทะเบี ยนด้วย

ปฏิทินโอนเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ

สำหรับไทม์ไลน์ก ารโอนเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในแต่ละเดือน มีดังนี้

วันที่ 9 เมษายน 2564

วันที่ 10 พฤษภาค ม 2564

วันที่ 10 มิถุน ายน 2564

วันที่ 9 กรกฎาค ม 2564

วันที่ 10 สิงหาค ม 2564

วันที่ 10 กันย าย น 2564

ข้อมูลprachachat