บขส.แ จ้งคืนตั๋วโดยส ารไม่หักค่ าใช้จ่ ายช่ วงสงกร านต์

8 เม.ย.64-น ายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กร รมก ารผู้จัดก ารใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

กล่ าวว่า ต ามที่สถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของเชื้ อไ วรั สcv ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้ อร ายให ม่อย่ างต่อเนื่ อง

และมีแนวโน้มก ารแพ ร่ระบ าดในหล ายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นก ารป้องกันและควบคุมก ารแพ ร่ระบ าดของเชื้ อcv

ต ามนโยบ ายของรั ฐบ าลและกระทร วงค มน าค ม บขส. จึงได้ประก าศม าตรก ารช่ วยเหลือผู้โดยส ารที่มีความประสงค์

งดก ารเดินทางในระหว่ างวันที่ 8 -18 เมษายน 2564 ให้คืนตั๋วโดยส าร บขส. ได้เต็มร าค า ไม่หักค่ าธร รมเนี ยม

ทั้งนี้ ผู้โดยส ารสาม ารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่ อนก ารเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก

ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยส ารใช้สิ ทธิ์บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ , โครงก าร“เร าช นะ” และโครงก าร “ม33เร ารักกัน”

ไม่สาม ารถขอคืนเงิ นค่ าตั๋วได้ แต่สาม ารถแ จ้งเลื่ อนก ารเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

ข้อมูลthaipost