ห วยออกวันที่ 16 เม.ย.คอห วยอย่ าพล าดเ ลขเ ด็ดเพี ยบ

ค นรักเลข พาส่องสถิติ ห วยออกวันที่ 16 เม.ย. ย้อนหลัง 10 ปี

พบ “เ ลขเ ด็ด” โผล่เพียบ “เ ลขมงคล” กับ “เ ลขดัง” มาด้วย

วันที่ 16 เม.ย. 63

เลื่ อนออกร างวัล เนื่ องจ ากสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของไ วรั สcv

วันที่ 16 เม.ย. 62

ร างวัลที่ 1 คือ 570331

เ ลขท้าย 2 ตัว 23

เ ลขหน้ า 3 ตัว 273, 654

เ ลขท้ าย 3 ตัว 966, 968

วันที่ 16 เม.ย. 61

ร างวัลที่ 1 คือ 739229

เ ลขท้ าย 2 ตัว 60

เ ลขหน้ า 3 ตัว 273, 654

เ ลขท้ าย 3 ตัว 076, 526

วันที่ 16 เม.ย. 60

ร างวัลที่ 1 คือ 816729

เ ลขท้ าย 2 ตัว 40

เ ลขหน้ า 3 ตัว 766, 973

เ ลขท้ าย 3 ตัว 241, 807

วันที่ 16 เม.ย. 59

ร างวัลที่ 1 คือ 221609

เ ลขท้ าย 2 ตัว 87

เ ลขหน้ า 3 ตัว 228, 008

เ ลขท้ าย 3 ตัว 507, 523

วันที่ 16 เม.ย. 58

ร างวัลที่ 1 คือ 506260

เ ลขท้ าย 2 ตัว 38

เ ลขท้ าย 3 ตัว 101, 164, 973, 495

วันที่ 16 เม.ย. 57

ร างวัลที่ 1 คือ 153406

เ ลขท้ าย 2 ตัว 26

เ ลขท้ าย 3 ตัว 344, 013, 355, 634

วันที่ 16 เม.ย. 56

ร างวัลที่ 1 คือ 843846

เ ลขท้ าย 2 ตัว 86

เ ลขท้ าย 3 ตัว 834, 862, 906, 828

วันที่ 16 เม.ย. 55

ร างวัลที่ 1 คือ 583470

เ ลขท้ าย 2 ตัว 62

เ ลขท้ าย 3 ตัว 216, 088, 722, 754

วันที่ 16 เม.ย. 54

ร างวัลที่ 1 คือ 825988

เ ลขท้ าย 2 ตัว 44

เ ลขท้ าย 3 ตัว 263, 213, 397, 593

วันที่ 16 เม.ย. 53

ร างวัลที่ 1 คือ 211743

เ ลขท้ าย 2 ตัว 96

เ ลขท้ าย 3 ตัว 811, 744, 154, 285

ข้อมูลthairath