ร าค าทองยังคงผันผวน

“ร าค าทองวันนี้” เปิ ดตล าดเช้ าคงที่ โดยร าค า “ทองคำแท่ง”

ข ายออกบ าทละ 25,950 ร าค า “ทองรูปพร รณ” ข ายออกบ าทละ 26,450

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 64 สม าค มค้ าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.31 น. ร าค าทอง คงที่ ส่งผลให้ ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 25,850 ข ายออกบ าทละ 25,950 บ าท ส่วนทองรูปพร รณ

รับซื้อบ าทละ 25,377.84 ข ายออกบ าทละ 26,450 บ าท.

ข้อมูลthairath